Archiwium
Projekty

Jednolity System Antyplagiatowy

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) jest to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych pod kątem plagiatu i jest przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. JSA jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w kraju.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2017-01-01
Data zakończenia projektu2019-06-30
Wartość projektu11000000 PLN
Adres URL projektuhttps://jsa.opi.org.pl

Lider

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały 9 lutego 2017 roku umowę na realizację projektu. W jego ramach powstał Jednolity System Antyplagiatowy, z którego korzystają wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.

Nowy system zapewnia ochronę antyplagiatową na poziomie systemowym. Zastąpił liczne systemy, istniejące na uczelniach publicznych i niepublicznych. Współpracuje z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (ORPD). Takie rozwiązanie pozwala zachować jednolitość i kompletność wprowadzanych danych. System udostępniony jest nieodpłatnie, na zasadzie open-source.

Przygotowanie centralnego systemu antyplagiatowego jest zgodne z art. 38 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla nauki i szkolnictwa wyższego, za organizację i funkcjonowanie których odpowiada właściwy minister.

Dofinansowanie

Projekt Przygotowanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego i jego wdrożenie oraz obsługa został przyznany w systemie pozakonkursowym, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.