FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

to program operacyjny, który jest kontynuacją wcześniejszych programów – POIG (Innowacyjna Gospodarka 2007–2013) i POIR (Inteligentny Rozwój 2014–2020). Programy te umożliwiały wykorzystanie przez Polskę pieniędzy, które Unia Europejska przeznaczyła na wzmocnienie innowacyjności naszej gospodarki. Realizują one politykę spójności Unii Europejskiej, która wspiera w ten sposób rozwój swoich uboższych regionów.

Instytucja Pośrednicząca

to rola, jaką pełni Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, organizując nabory projektów do Działania 2.4 FENG i nadzorując ich realizację.

Działanie 2.4

ma wszechstronnie wspierać rozwój organizacji badawczych w Polsce Nosi ono nazwę Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie BINGO). Jego celem jest zwiększenie potencjału naszego kraju w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii w gospodarce, a także na polu badań i innowacji. Tworzenie i stosowanie takich technologii pomaga rozwiązywać aktualne problemy społeczne i gospodarcze.

Wsparcie dotyczy

infrastruktury badawczej zarządzanej przez organizacje badawcze, uczelnie i inne instytucje szkolnictwa wyższego i nauki.