Regulamin usługi Newsletter OPI

obowiązujący od dnia 5 kwietnia 2023 roku.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter OPI (dalej: Usługa).
 2. Usługę świadczy Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, zwany dalej OPI.
 3. Newsletter – to usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca tym, którzy ją nabyli zgodnie z warunkami niniejszego regulaminu, otrzymywanie wiadomości na wskazany przez siebie adres e-mail, które zawierają treści o charakterze informacyjnym lub promocyjnym dotyczące w szczególności wydarzeń naukowych, produktów i usług świadczonych przez OPI w związku z prowadzoną przez ten podmiot działalnością statutową.
 4. Użytkownik – to osoba fizyczna, która złożyła zamówienie na Usługę w sposób określony w pkt 9 regulaminu.
 5. Usługa przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.
 6. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługa nie generuje innych dodatkowych kosztów po stronie Użytkownika, niż te które Użytkownik ponosi standardowo na rzecz dostawców usługi Internet.
 7. Każdy Newsletter zawiera informację o sposobie rezygnacji z Usługi lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter .
 8. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Zamówienie Usługi jest dobrowolne i następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.opi.org.pl:
  • podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika w formularzu zamieszczonym na stronie internetowej,
  • zaakceptowanie niniejszego Regulaminu,
  • naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Zapisz się”,
  • kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez OPI wiadomości elektronicznej o tytule „Potwierdzenie subskrypcji Newslettera OPI”. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania linku w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zamówienia Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez  OPI bazy danych właściwej dla Użytkowników Usługi.
 10. O terminie przesyłania materiałów informacyjnych w ramach Usługi decyduje OPI.
 11. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać:
  • pocztą elektroniczną na adres: opi@opi.org.pl,
  • na piśmie na adres Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy aleja Niepodległości 188B, 00-609 Warszawa.
 12. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia w sposób wskazanych w pkt 11 na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej  pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
 13. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie i bez podawania przyczyn z Usługi:
  • poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;
  • poprzez odstąpienie/rezygnację z Usługi, wysyłając:
   • e-maila z rezygnacją pocztą elektroniczną na adres newsletter@opi.org.pl,
   • na piśmie na adres Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy  Aleja Niepodległości 188B, 00-609 Warszawa.
 14. OPI może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tej Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.
 15. Określone niniejszym dokumentem warunki świadczenia Usługi stanowią regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 16. Z chwilą aktywacji Usługi dochodzi do zawarcia umowy z Użytkownikiem. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej Usługi przez Użytkownika
 17. Z chwilą rezygnacji z Usługi przez Użytkownika dochodzi do rozwiązania z OPI umowy na Usługę.
 18. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 19. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 20. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego dokumentu i przestrzegania jego postanowień.
 21. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Usługi.
 22. OPI zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 23. OPI nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usługi wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 24. OPI zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu modułu rejestracyjnego w przypadku planowanej lub bieżącej obsługi bądź konserwacji strony www, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera lub w przypadku zmiany platformy za pośrednictwem której świadczona jest Usługa.
 25. OPI informuje, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet, w szczególności cyberzagrożeniami. Zaleca się przedsięwzięcie przez użytkowników odpowiednich czynności dotyczących bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych w celu ich zminimalizowania.
 26. OPI zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w ramach usługi

 1. Informujemy, że Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej RODO) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B (dalej: Administrator lub OPI). Kontakt z OPI jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mil: opi@opi.org.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@opi.org.pl .
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczonej drogą elektroniczną, polegające na przesyłaniu informacji w ramach Usługi. Podstawą przetwarzania danych będzie tu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przetwarzane również w celach obsługi reklamacji, optymalizacji świadczonej usługi oraz zapewnienia bezpiecznego korzystania z usługi. W tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie umowy i realizowanie Usługi.
 5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane odpowiednio do czasu rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron zgodnie z postanowieniami regulaminu lub upływu okresu przewidzianego do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 6. W związku z przewarzaniem danych Użytkownikom przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • przeniesienia danych.
 7. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
 8. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 9. Pozostałe prawa ze względu na brak spełnienia przesłanek wskazanych w przepisach RODO nie będą realizowane. 
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zawarcia umowy na korzystanie z Usługi. Brak podania danych skutkuje niemożnością zawarcia umowy na Usługę. 
 13. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego: opi@opi.org.pl lub iod@opi.org.pl.
 14. Zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej pod adresem: https://opi.org.pl/polityka-prywatnosci/.