Krajowy Plan Odbudowy

O KPO

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest planem rozwojowym, który określa cele związane z odbudową i tworzeniem odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie COVID-19, a także reformy i inwestycje służące realizacji tych celów.

Celem strategicznym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki, wsparcie tworzenia trwałej konkurencyjności naszego kraju oraz wzrost poziomu życia społeczeństwa w długiej perspektywie. Cele szczegółowe stymulować będą inwestycje, wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a w dłuższym okresie przyczynią się do zrównoważonego rozwoju Polski w trzech podstawowych wymiarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

Cele szczegółowe to:

  1. Innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększenia jej produktywności, z uwzględnieniem transformacji cyfrowej kraju i społeczeństwa;
  2. Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności;
  3. Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Horyzontalnym celem KPO jest wzmacnianie spójności społecznej i terytorialnej kraju, tj. wyrównywanie niekorzystnych różnic pomiędzy regionami.

KPO obejmuje sześć obszarów reform i inwestycji:
A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność;
F. Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji KPO.

Dowiedz się więcej o KPO

O konkursie

Nasz konkurs jest realizowany w obszarze A i ma na celu poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez rozwój narodowego systemu innowacji oraz wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłem. Inwestycja w rozbudowę potencjału badawczego zapewnić ma skuteczny transfer wiedzy i innowacji do gospodarki, szczególnie w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki. Zadaniem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć dotyczących infrastruktury badawczej, które przyczynią się do osiągnięcia celu ww. inwestycji, tj. do rozwoju infrastruktury badawczej umieszczonej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej (PMIB) oraz do wsparcia infrastruktur badawczych podmiotów Sieci Badawczej Łukasiewicz. Rozwój ten musi być połączony z wdrażaniem procedur zarządzania wykorzystaniem infrastruktury na potrzeby przedsiębiorców i innych podmiotów oraz procedur zarządzania transferem wiedzy do gospodarki i komercjalizacji.

KomponentKomponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki
Cel szczegółowyA2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
ReformaA2.4. Wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem nauki oraz przemysłem
Cel reformyZapewnienie efektywnego transferu wiedzy i innowacji do gospodarki, w tym w zakresie cyfryzacji i zielonej gospodarki
InwestycjaA2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego
Cel inwestycjiZwiększenie podaży wiedzy i innowacji w gospodarce dzięki dostępności nowoczesnej infrastruktury badawczej poprzez zapewnienie jej nowoczesności technologicznej oraz zdolność prowadzenia badań szczególnie w obszarach kluczowych (zdrowia, cyfryzacji, bezpieczeństwa żywności, odporności na zmiany klimatu, zielonej gospodarki, inteligentnej mobilności – w zakresie m.in. nanotechnologii, technologii jądrowej, inżynierii biomedycznej, zarządzania energią, paliw alternatywnych czy sektora żywnościowego

Budżet konkursów

  1. 784 157 661,00 zł – Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej
  2. 896 180 184,00 zł – Schemat B: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia realizowane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz

Harmonogram konkursów

  • Data ogłoszenia konkursów: 28.07.2023 r.
  • Rozpoczęcie naboru wniosków: 31.07.2023 r. godz. 9.00
  • Zakończenie naboru wniosków: 31.10.2023 r. godz. 16.00

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny projektów wynosi 100 dni od zakończenia naborów.

Prezentacja o konkursach

Zobacz prezentację o naborach A2.4.1 KPO

Kontakt

e-mail: kpo@opi.org.pl