Nabór II. Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – schemat A

Zasady konkursu:

 1. Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej ”NII”
 2. Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji ”NII”
 3. Kryteria wyboru projektów ”NII”
 4. Przewodnik kwalifikowalności wydatków ”NII”

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z załącznikami:

 1. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-003_23
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ”NII’
 3. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ”NII”
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ”NII”
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego ”NII”
 6. Wzór oświadczenia dotyczącego wyboru wykonawców ”NII”
 7. Wzór oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z infrastrukturą na Mapie ”NII”
 8. Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność z prawdą pełnej dokumentacji aplikacyjnej ”NII”
 9. Wzór oświadczenia zbiorczego do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ”NII”
 10. Wzór oświadczenia dotyczącego RODO ”NII”
 11. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego ”NII”
 12. Instrukcja do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego ”NII”
 13. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności” ”NII”
 14. Minimalny zakres umowy konsorcjum ”NII”
 15. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną ”NII”
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ”NII”

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

 1. Wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – Wnioskodawca samodzielny ”NII”
 2. Wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – konsorcjum ”NII”
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem ”NII”
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska ”NII”
 5. Wzór harmonogramu płatności ”NII”
 6. Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności ”NII”
 7. Wzór weksla in blanco ”NII”
 8. Wzór deklaracji wekslowej ”NII”
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną ”NII”
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ”NII”
 11. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu pieniężnego ”NII”
 12. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu niepieniężnego ”NII”
 13. Oświadczenia dotyczące wykluczenia, niezalegania, nieotrzymania pomocy ”NII”
 14. Mechanizm monitorowania i wycofania ”NII”
 15. Wzór deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania ”NII”
 16. Oświadczenie potwierdzające zgodność z prawdą dokumentacji złożonej w aplikacji WOD2021 ”NII”
 17. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2021 ”NII”
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz klauzula informacyjna ”NII”

Dokumenty dodatkowe

Rozporządzenie MEiN z dnia 4 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach Inwestycji A2.4.1

Dostępne są na stronie Dokumenty programowe, wytyczne, rozporządzenia

Wnioski o dofinansowanie można składać zakładając konto w aplikacji dostępnej pod adresem wod.cst2021.gov.pl. Na stronie znajdują się także aktualne listy naborów. Więcej informacji o aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD 2021 znajduje się w prezentacji WOD 2021.

Przejdź do aplikacji WOD2021

Wyniki oceny wniosków

Przedsięwzięcia wybrane do udzielenia wsparcia – II nabór, schemat A