Instytuty Badawcze Łukasiewicz – schemat B

Zasady konkursu:

 1. Zmieniony Regulamin Konkursu (obowiązuje od 22.12.2023)
 2. Zmieniony Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz (obowiązuje od 24.10.2023 r.)
 3. Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć realizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz
 4. Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Przewodnik kwalifikowalności wydatków

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z załącznikami:

 1. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-002_23 – aktualizacja z dnia 17 11 2023
 2. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-002_23
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 4. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 5. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 6. Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego
 7. Wzór oświadczenia dotyczącego wyboru wykonawców
 8. Wzór oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z infrastrukturą na Mapie
 9. Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność z prawdą pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 10. Wzór oświadczenia zbiorczego do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 11. Wzór oświadczenia dotyczącego RODO
 12. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 13. Instrukcja do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego
 14. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”
 15. Minimalny zakres umowy konsorcjum
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

 1. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – Wnioskodawca samodzielny
 2. Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Wzór harmonogramu płatności
 6. Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 7. Wzór weksla in blanco
 8. Wzór deklaracji wekslowej
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu pieniężnego
 12. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu niepieniężnego
 13. Oświadczenia dotyczące wykluczenia, niezalegania, nieotrzymania pomocy
 14. Mechanizm monitorowania i wycofania
 15. Wzór deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
 16. Oświadczenie potwierdzające zgodność z prawdą dokumentacji złożonej w aplikacji WOD2021
 17. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2021
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz klauzula informacyjna

Dokumenty dodatkowe

Dostępne są na stronie Dokumenty programowe, wytyczne, rozporządzenia

Wnioski o dofinansowanie można składać zakładając konto w aplikacji dostępnej pod adresem wod.cst2021.gov.pl. Na stronie znajdują się także aktualne listy naborów. Więcej informacji o aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD 2021 znajduje się w prezentacji WOD 2021.

Przejdź do aplikacji WOD2021

Wyniki oceny wniosków

 1. Przedsięwzięcia wybrane do udzielenia wsparcia – I nabór, schemat B
 2. Przedsięwzięcia niewybrane do wsparcia – niespełniające kryteriów lub minimalnej liczby punktów lub wykluczone z możliwości otrzymania wsparcia – I nabór, schemat B