FAQ

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestycji A2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

1. Czy zapis pkt. 9 Regulaminu wyboru przedsięwzięć (…) – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (nabór wniosków nr KPOD.01.18-IW.03-001/23) oznacza, że publiczna uczelnia wyższa mająca siedzibę w Krakowie nie może starać się o wsparcie w ramach tego konkursu?

Zgodnie z §1 pkt 9 Regulaminu: Wnioskodawca samodzielny albo Lider konsorcjum aplikujący o wsparcie przedsięwzięcia w konkursie musi mieć siedzibę w regionie warszawskim stołecznym. Jednocześnie w pkt 11 twego samego paragrafu wskazano, co wchodzi w skład regionu warszawskiego stołecznego. Zatem aby starać się o wsparcie w ramach konkursu, należy spełniać te warunki obligatoryjnie, tzn. wsparciem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których miejscem realizacji jest region warszawski stołeczny oraz  Wnioskodawca samodzielny albo Lider musi mieć siedzibę w regionie warszawskim stołecznym. Wymaganie to zawarto również w Kryteriach wyboru przedsięwzięć (kryteria szczegółowe).

2. Czy możliwe jest zawarcie przez OPI warunkowej umowy o objęciu przedsięwzięcia wsparciem przed dostarczeniem przez Wnioskodawcę prawomocnego pozwolenia na budowę?

Zgodnie z §11. ust. 22 Regulaminu, OPI dopuszcza możliwość zawarcia warunkowej umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem przed dostarczeniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

3. Czy zawarcie umowy warunkowej ma charakter uznaniowy, czy po spełnieniu minimalnych warunków wszyscy Wnioskodawcy nieposiadający prawomocnego pozwolenia na budowę będą mogli zawrzeć umowę warunkową?

Zawarcie umowy warunkowej nie ma charakteru uznaniowego i będzie możliwe po spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków określonych we wzorze umowy.

4. W części gospodarczej możliwe jest korzystanie z pomocy de minimis. Rozumiemy, że musimy zweryfikować kwotę pomocy de minimis otrzymaną przez naszą uczelnię w ostatnich 3 latach i możemy wykorzystać tę pomoc do limitu 200 tysięcy euro, który obowiązuje dla tego okresu? Natomiast czy w przypadku wyczerpania tego limitu jest nadal możliwe finansowanie wydatków projektowych w ramach tej kategorii lub innej?

Zgodnie z Rozporządzeniem 1407/2013 w przypadku przekroczenia przez dany podmiot limitu 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych, nie ma możliwości udzielenia pomocy de minimis w części gospodarczej projektu. Wydatki będą mogły być uznane za kwalifikowalne jedynie w części niegospodarczej (nieobjętej pomocą publiczną oraz pomocą de minimis). Natomiast w części gospodarczej powinny zostać wykazane jako koszt niekwalifikowalny, przy czym wykazanie po stronie kosztów niekwalifikowalnych nie dotyczy kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową. Informujemy również, że na stronie UOKIK można sprawdzić dane o udzielonej pomocy w ogólnodostępnym Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej: https://sudop.uokik.gov.pl/home

5. Czy jest określona minimalna i maksymalna wartość projektu (próg kosztów kwalifikowalnych)?

Regulamin naboru nie określa minimalnej i maksymalnej wartości przedsięwzięcia.

6. Czy partner w projekcie, który ma siedzibę główną poza regionem warszawskim, ale będzie ponosić wydatki projektowe (realizować projekt) w infrastrukturze własnej lub wynajętej zlokalizowanej w regionie warszawskim stołecznym, może być dofinansowany?

Zgodnie z §1 pkt 9 oraz pkt 11 Regulaminu: wnioskodawca samodzielny albo Lider konsorcjum aplikujący o wsparcie przedsięwzięcia w konkursie musi mieć siedzibę w regionie warszawskim stołecznym oraz wsparciem mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia, których miejscem realizacji jest region warszawski stołeczny.
Jednocześnie w §1 pkt 11 wskazane zostały miejsca wchodzące w skład regionu warszawskiego stołecznego. Wymagania te zawarte są również w Kryteriach wyboru przedsięwzięć (kryteria szczegółowe).

7. Czy cały podatek VAT w projekcie nie może być kosztem kwalifikowalnym pomimo, że projekty zawierają część gospodarczą i niegospodarczą?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, podatek od towarów i usług (VAT) stanowi wydatek niekwalifikowalny. Ponadto, „Ogólne wytyczne kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” stanowią, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w RRF, w całym KPO VAT jest niekwalifikowalny i nie może być finansowany ze środków planu rozwojowego.

8. Na jakim poziomie musi być zgodność przedsięwzięcia z tym, co już zostało wpisane w Mapę Drogową?

Zgodnie z Regulaminem ocena, czy przedsięwzięcie jest wpisane na PMIB, dokonywana jest w ramach kryterium szczegółowego: „Przedsięwzięcie jest wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej – dotyczy schematu A”.
Wnioskodawca/Lider konsorcjum zobowiązany jest do załączenia do wniosku Oświadczenia dotyczącego zgodności przedsięwzięcia  złożonego w Naborze nr KPOD.01.18-IW.03-001/23 z danymi ujętymi we wniosku/ podaniu o wpis infrastruktury  na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej złożonym w ramach naboru MNiSW (obecnie: MEiN). Ocena dokonywana jest w oparciu o: dane wynikające z opublikowanej PMIB, oświadczenie Wnioskodawcy oraz załączniki (w tym zgoda IOI na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo zgoda IOI na samodzielną realizację przedsięwzięcia przez jednego Wnioskodawcę).
Przedsięwzięcie umieszczone na PMIB może podlegać następującym modyfikacjom (z zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalne wprowadzenie zmian w zakresie Agendy badawczej zgłoszonej do realizacji we wniosku o wpis na PMIB):

 • określenie tytułu przedsięwzięcia składanego w konkursie niezgodnego z nazwą infrastruktury ujętą na opublikowanej PMiB – Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia pisemnej zgody IOI, przy czym modyfikacja może polegać wyłącznie na dopisaniu do istniejącej na PMIB nazwy infrastruktury dodatkowych treści;
 • zwiększenie budżetu przedsięwzięcia złożonego w konkursie w stosunku do kosztów zakupu/ wytworzenia infrastruktury badawczej ujętych we wniosku/podaniu o wpis na PMIB – Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia pisemnej zgody IOI;
 • poszerzenie składu konsorcjum/ podmiotów przedsięwzięcia w stosunku do podmiotów, które zostały wymienione we wniosku/ podaniu o wpis na PMIB – Wnioskodawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania IOI oraz przedstawienia powiadomienia;
 • zmniejszenie składu konsorcjum/ podmiotów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia w stosunku do podmiotów, które zostały wymienione we wniosku/ podaniu o wpis na PMIB – Wnioskodawca jest zobowiązany do uzyskania i przedstawienia pisemnej zgody IOI;
 • zmiana zakresu rzeczowego przedsięwzięcia złożonego konkursie w stosunku do zakresu rzeczowego ujętego we wniosku/ podaniu o wpis na PMIB – Wnioskodawca musi uzyskać i przedstawić pisemną zgodę IOI.
9. Czy wniesienie zabezpieczenia w formie weksla in blanco to jedyny możliwy sposób, czy dopuszczalne jest jakiekolwiek rozwiązanie alternatywne?

Zgodnie z Regulaminem, § 11. Zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem: „Ostateczny Odbiorca Wsparcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo złożonym w obecności osoby upoważnionej przez OPI PIB wraz z deklaracją wekslową”. Tym samym, jest to jedyna możliwa forma wniesienia zabezpieczenia.

10. Czy w przypadku ubiegania się o wsparcie jako konsorcjum, podmiotem podpisującym weksel jest Lider, czy też samodzielnie każdy z konsorcjantów?

Zgodnie z Regulaminem, § 11. Zawarcie umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem „Ostateczny Odbiorca Wsparcia zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia w formie weksla in blanco..”. Z kolei zgodnie z minimalnym zakresem umowy konsorcjum stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Lider jest upoważniony przez pozostałych członków konsorcjum m.in. do zawarcia na rzecz i w imieniu własnym oraz Konsorcjantów umowy z OPI o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, a także do pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych otrzymanych za pośrednictwem Jednostki Wspierającej. Tym samym tylko Lider konsorcjum ustanawia zabezpieczenie w zakresie całości przedsięwzięcia na cały okres obowiązywania Umowy, tj. na okres realizacji przedsięwzięcia oraz okres utrzymania efektów przedsięwzięcia. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową będzie stanowić załącznik do wzoru umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.

11. Jeżeli weksel podpisuje przedstawiciel Lidera, to czy ma uczynić to w imieniu własnym, czy w imieniu każdego z konsorcjantów w ten sposób, że każdy z konsorcjantów będzie zobowiązanym z weksla (w tym przypadku podpisanie weksla musiałoby być objęte zakresem pełnomocnictwa do działania w imieniu każdego z konsorcjantów)?

Weksel wraz z deklaracją wekslową podpisuje upoważniony do wystawienia weksla przedstawiciel Lidera i reprezentuje jednostkę, która jest Liderem projektu. Wobec Jednostki Wspierającej zobowiązany z weksla jest Lider.

12. Czy jeżeli podmiotem zobowiązanym z weksla ma być każdy z konsorcjantów, to czy możliwe jest złożenie tego zabezpieczenia w taki sposób, że każdy z konsorcjantów będzie odpowiadał wekslowo wyłącznie do kwoty własnej części otrzymanego dofinansowania, a nie do kwoty całości dofinansowania konsorcjum?

Weksel wraz z deklaracją wekslową podpisuje upoważniony do wystawienia weksla przedstawiciel Lidera i reprezentuje jednostkę, która jest Liderem projektu. Wobec Jednostki Wspierającej zobowiązany z weksla jest Lider.

13. Czy w zakresie okresu trwałości projektu są przewidziane jakiekolwiek wskazania, a jeżeli tak, to czy będą one zawarte we wzorze umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem? Jak będzie weryfikowana część gospodarcza i niegospodarcza?

Umowa będzie obejmowała zagadnienia związane z utrzymaniem efektów przedsięwzięcia w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, a także zagadnienia związane z mechanizmem monitorowania i wycofania obejmującym infrastrukturę badawczą w okresie jej amortyzacji.
Zgodnie z  pkt 7.3  Wytycznych do przygotowania „Studium Wykonalności” stanowiących załącznik nr 7 do Regulaminu, Wnioskodawca przedstawia opis, w jaki sposób dokonano podziału na część przeznaczoną do wykorzystania gospodarczego i niegospodarczego. Należy pamiętać, że koszty, finansowanie i przychody dla części gospodarczej i niegospodarczej przedsięwzięcia powinny zostać wyraźnie rozdzielone w celu uniknięcia subsydiowania skrośnego działalności gospodarczej.
Ponadto, w tym samym punkcie Wytycznych do przygotowania „Studium Wykonalności” znajdują się m.in. informacje dotyczące stosowania mechanizmu monitorowania i wycofania mającego na celu monitorowanie przyjętych proporcji wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej, oraz tabela, w której Wnioskodawcą przedstawi założenia, jakie przyjął do mechanizmu monitorowania i wycofania.  Dodatkowo w pkt.  7.4. Ocena trwałości finansowo-instytucjonalnej przedsięwzięcia zostały wskazane szczegółowe wytyczne w zakresie przedstawienia planu wykorzystania infrastruktury badawczej w okresie co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie z tym dokumentem, plan powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem okresu monitorowania wykorzystania infrastruktury badawczej wynikającego z mechanizmu monitorowania i wycofania, a także realny plan pokrywania kosztów utrzymania infrastruktury z przychodów innych niż dotacja celowa lub dotacja podmiotowa z budżetu państwa, z wykazaniem, że w zakresie powstałej infrastruktury zostaną utrzymane efekty przedsięwzięcia.

14. Jeżeli budynek był poddany termomodernizacji finansowanej w ramach środków POIŚ, to czy należy go traktować jako współfinansowany ze środków unijnych?

Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności wskazują, że wkład własny nie pochodzi ze środków objętych pomocą publiczną.14.
Wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej i uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;
 • w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;
 • był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris vs. Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.

Spełnienie jednego z ww. warunków oświadczają Państwo w załączniku „Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego”.
Mając na uwadze powyższe, prosimy o weryfikację Państwa sytuacji pod kątem spełnienia jednego z ww. warunków. Jednocześnie zalecamy sprawdzenie, czy wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w takiej formie nie będzie skutkowało podwójnym finansowaniem. Zgodnie z art. 14la. ust. 7 ustawy wdrożeniowej (tj. Ustawy z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027), podwójne finansowanie występuje w  przypadku deklarowania do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne w innych programach unijnych.

15. Czy planowane jest wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie dla: KPO i ZO A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału Schemat A: Infrastruktura badawcza – przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej?

Zgodnie z Regulaminem, § 1. Podstawowe informacje o wyborze przedsięwzięć (konkursie) pkt. 5: Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem można składać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji WOD2021 wchodzącej w skład systemu CST2021 w terminie od godziny 9:00 w dniu 31 lipca 2023 r. do godziny 16:00 w dniu 31 października 2023 r. Obecnie nie jest planowane wydłużenie terminu naboru.

16. Prosimy o wyjaśnienie, czy wkład własny może być w całości niepieniężny? Jeśli nie, to jaki jest minimalny poziom zaangażowania pieniężnego wkładu własnego?

Całkowity wkład własny to minimum 15% kosztów kwalifikowalnych projektu, zaś wysokość wymaganego wkładu własnego jest uzależniona od przyjętej konstrukcji projektu, w tym m.in. udziału części gospodarczej i niegospodarczej w kosztach kwalifikowalnych.
Z uwagi na to, że projekt jest objęty pomocą publiczną, konieczne jest wniesienie wkładu własnego. Wkład może być wniesiony do projektu w postaci pieniężnej oraz niepieniężnej. Regulamin nie przewiduje progów, tj. minimalnej czy maksymalnej wysokości każdego z nich. Dodatkowo, we wzorze Harmonogramu rzeczowo-finansowego część komórek dotycząca wkładu własnego została wypełniona kolorem zielonym, co oznacza, że w ramach tych kategorii i podkategorii nie jest możliwe wniesienie wkładu.

17. Czy Wnioskodawca może złożyć kilka wniosków na różne przedsięwzięcia zgodne przedmiotowo z Regulaminem?

Nie ma ograniczeń co do składania kilku przedsięwzięć przez jeden podmiot. 

18. Czy urządzenia badawcze wnoszone jako wkład własny do projektu mają być wyceniane według wartości początkowej czy po uwzględnieniu amortyzacji?

Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności, w przypadku finansowania wkładu własnego (części wkładu własnego) w formie niepieniężnej należy przedstawić aktualną wycenę dokonaną przez rzeczoznawcę, wraz z dokumentami, w oparciu o które dokonano wyceny. Należy także przedstawić szczegółowy opis metodologii przyjętej do wyliczenia/wyceny wkładu własnego. Dokumenty powinny stanowić załącznik do SW (zgodnie z rozdziałem Analiza finansowa) i pozwolić na ocenę potencjalnej kwalifikowalności wkładu własnego, w tym jego wartości i zasadności wniesienia do przedsięwzięcia. Wytyczne dotyczące wyceny znajdują się w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków:

 • Wkład własny niepieniężny podlega ocenie merytorycznej na etapie oceny wniosku o objecie przedsięwzięcia wsparciem pod kątem zasadności wniesienia do przedsięwzięcia.
 • Wartość wkładu niepieniężnego musi zostać należycie potwierdzona dokumentami o wartości dowodowej równoważnej fakturom lub innym dokumentom.
 • Wkład własny niepieniężny podlega ocenie finansowej pod względem prawidłowości, rzetelności i wiarygodności przeprowadzonej wyceny.

Wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana przez uprawnionego, niezależnego rzeczoznawcę.

19. Jak definiujemy część gospodarczą i niegospodarczą? Gdzie deklarujemy to we wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem? Z uwagi na to, że każdy Instytut może inaczej klasyfikować swoją działalność gospodarczą oraz niegospodarczą, prosimy o podanie definicji, wg której należy rozróżnić te dwa pojęcia.

Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (2014/C 198/01) wprowadzają rozróżnienie na działalność niegospodarcządziałalność gospodarczą organizacji prowadzących badania i szerzących wiedzę oraz infrastruktur badawczych, przy czym wyłącznie działalność gospodarcza kwalifikuje się jako pomoc państwa.
Część gospodarcza to część przedsięwzięcia, w ramach której infrastruktura jest wykorzystywana na rzecz użytkowników do ich działalności gospodarczej (np. do wynajmu, świadczenia usług oraz realizacji badań kontraktowych, które odbywają się na zasadach rynkowych), sfinansowana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, a także część przedsięwzięcia dotycząca szkoleń związanych z utworzeniem lub unowocześnieniem infrastruktury badawczej służącej wykorzystaniu do prowadzenia działalności gospodarczej i sfinansowana zgodnie z przepisami o pomocy publicznej, oraz część przedsięwzięcia służąca wspieraniu działań związanych z realizacją przedsięwzięcia i sfinansowana zgodnie z przepisami o pomocy de minimis.
Wykorzystywanie infrastruktury przez użytkowników w ramach ich działalności gospodarczej (niezależnie, czy jest to przedsiębiorca czy inny użytkownik) uwzględnia się w działalności gospodarczej infrastruktury i odbywa się po cenie rynkowej.
Część niegospodarcza  oznacza część przedsięwzięcia sfinansowaną w 100% ze środków publicznych, w ramach której infrastruktura jest wykorzystywana przez użytkowników do ich działalności niegospodarczej (np. do wynajmu, świadczenia usług oraz realizacji badań kontraktowych), do której zaliczamy następujące rodzaje działalności:

1. zasadnicza działalność, w szczególności:

 • kształcenie mające na celu zwiększanie wyszkolenia zasobów ludzkich, tj. edukacja publiczna organizowana w ramach  krajowego systemu edukacji,  finansowana głównie lub wyłącznie przez państwo i  nadzorowana przez państwo;
 • niezależna działalność badawczo-rozwojowa mająca na celu powiększanie zasobów wiedzy i lepsze zrozumienie, w tym badania i rozwój w ramach współpracy, kiedy to organizacja prowadząca badania lub infrastruktura badawcza podejmuje skuteczną współpracę;
 • szerokie rozpowszechnianie wyników badań na zasadzie niedyskryminacji i braku wyłączności, np. przez nauczanie, dostępne bazy danych, otwarte publikacje i otwarte oprogramowanie;

2. działania związane z transferem wiedzy, jeżeli są one prowadzone przez OOW (w tym przez jego działy lub jednostki zależne) albo wspólnie z innymi podmiotami tego typu lub w imieniu innych podmiotów tego typu, a wszelkie zyski z tych działań są reinwestowane w zasadniczą działalność. Zlecenie wykonania odpowiednich usług stronom trzecim w drodze procedury otwartej pozostaje bez uszczerbku dla niegospodarczego charakteru takiej działalności; a także część przedsięwzięcia dotycząca szkoleń związanych z utworzeniem lub unowocześnieniem infrastruktury badawczej oraz służąca wspieraniu działań związanych z realizacją przedsięwzięcia, sfinansowane w 100% ze środków publicznych.

Wykorzystywanie infrastruktury przez użytkowników w ramach ich działalności niegospodarczej uwzględnia się w działalności niegospodarczej infrastruktury, a opłata za użytkowanie powinna odpowiadać jedynie wysokości kosztów użytkowania związanych z daną usługą, tj. kosztów niesfinansowanych ze środków publicznych przyznanych infrastrukturze.
Realizacja przedsięwzięcia obejmuje również obowiązkowy komponent szkoleniowy, którego celem jest wzmocnienie kompetencji i umiejętności personelu w zakresie m.in. wykorzystania powstającej infrastruktury badawczej na rzecz przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów, komercjalizacji, transferu technologii. Pozytywny wpływ na zacieśnienie współpracy oraz wykorzystanie powstałej w ramach przedsięwzięcia infrastruktury badawczej powinno mieć również wsparcie udzielane w ramach pomocy szkoleniowej.

20. Czy w ramach dofinansowania z KPO Instytut może wykonać jedynie przebudowę lub remont infrastruktury? Czy niemożliwa jest budowa, rozbudowa, nadbudowa infrastruktury?

Zgodnie z§ 2 pkt 10 Regulaminu, w zakresie prac budowlanych wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia polegające na przebudowie lub remoncie infrastruktury badawczej w myśl art. 3 ust. 7a oraz 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Natomiast wsparciem nie mogą zostać objęte przedsięwzięcia, które dotyczyć będą budowy określonej w art. 3 ust. 6 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane w zakresie wykonania obiektu budowlanego infrastruktury badawczej lub jego  rozbudowy/odbudowy/ nadbudowy.

21. O jaki numer przedsięwzięcia chodzi w treści oświadczenia dotyczącego wkładu niepieniężnego, tj. „(…) niniejszym potwierdzam wniesienie do przedsięwzięcia nr ………… (nr przedsięwzięcia)‘’

Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem w punkcie Wstęp/ informacje ogólne mówi, że na pierwszej stronie wniosku są pola dotyczące numeru wniosku i daty jego złożenia. Nie należy wypełniać tych pól ani usuwać ich z wniosku. Danemu wnioskowi zostanie nadany unikalny numer, którym Wnioskodawca będzie się posługiwać w kontaktach z OPI. Z uwagi na ograniczenia systemowo-funkcjonalne aplikacji WOD2021, numer przedsięwzięcia pojawi się w momencie zmiany statusu wniosku (ze statusu: w przygotowaniu na status: przesłany).

W związku z powyższym prosimy podać w oświadczeniu numer naboru i nazwę przedsięwzięcia.

22. Czy wkład własny niematerialny w projekt może być wykazany w postaci gruntów? Jak taki wkład wykazywać – odpisem?
oraz
23. Czy wkładem własnym może być część nieruchomości zabudowanej? Jeśli tak, jak należy wycenić wartość wkładu? Czy możliwy jest operat szacunkowy części nieruchomości?

W Regulaminie, § 2 ust. 9, wskazane jest, że wkład własny może być wkładem rzeczowym (niepieniężnym) w postaci nieruchomości (grunty, budynki), aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniesienie wkładu rzeczowego jest możliwe wyłącznie w ramach kosztów infrastruktury badawczej objętej pomocą wynikającą z art. 26 Rozporządzenia 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą).

Tym samym w Przewodniku kwalifikowalności wydatków wskazane jest, że wkład własny niepieniężny podlega ocenie finansowej pod względem prawidłowości, rzetelności i wiarygodności przeprowadzonej wyceny. Wycena wkładu niepieniężnego powinna być dokonywana przez uprawnionego, niezależnego rzeczoznawcę. W przypadku nieruchomości jej wartość rynkowa jest potwierdzana operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, z późn. zm.).

Jeżeli wkładem niepieniężnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część (na przykład tylko pomieszczenia), operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (np. w oparciu o cennik danej instytucji).

Prosimy pamiętać, że wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;
 • w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;
 • był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.

Spełnienie jednego z ww. warunków oświadczają Państwo w załączniku „Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego”.

24. Jak ma wyglądać załącznik do wniosku pn. Tajemnica przedsiębiorstwa?

Nie ma oficjalnego wzoru załącznika nr 14 „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233)”. Obszerność analizy nie została określona – kluczowe jest, aby wszelkie wymagane elementy wykazane w Instrukcji przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem zostały uwzględnione w wyczerpujący sposób.

Instrukcja wskazuje, że dokumenty, w których występują informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przedstawione w ramach wniosku po raz drugi w treści załącznika nr 14 wraz z zaznaczonymi (zastrzeżonymi) fragmentami w zakresie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa. Dodatkowo, w oparciu o przesłanki wynikające z ustawy, należy przedstawić uzasadnienie wprowadzonego zastrzeżenia.

25. Jak udokumentować wskaźniki dotyczące części gospodarczej i niegospodarczej?

Sposób określenia wskaźnika wydajności infrastruktury powinien być dopasowany do specyfiki danej infrastruktury. Przyjęte wskaźniki monitorowania powinny oddawać charakter i sposób wykorzystania infrastruktury badawczej i stanowią podstawę jej monitorowania w zakresie działalności badawczej gospodarczej i niegospodarczej (np. czas, powierzchnia itp.).

Monitorowanie odbywa się w cyklach rocznych na podstawie wybranych wskaźników, z wykorzystaniem dokumentacji finansowo-księgowej oraz innych dokumentów (np. wydruków rejestrujących czas wykorzystania urządzeń), które potwierdzają proporcje wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej.

26. Czy wkład własny niepieniężny w postaci wartości części nieruchomości, w której będzie zlokalizowana inwestycja, stanowiący do 10% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest rozliczany w części gospodarczej i wliczany jest do 50% części stanowiącej wkład instytucji w inwestycję?

Zgodnie ze wzorem Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wkład własny jest wnoszony w koszty kwalifikowalne części gospodarczej i w tej części będzie rozliczany. Jeśli wnoszony wkład będzie stanowił 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, to jednocześnie jego koszt będzie wliczany do 50% kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej w zakresie infrastruktury badawczej. 

Dodatkowo, prosimy zwrócić uwagę na metodę obliczania limitu dla nabywanej nieruchomości. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków,  łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekroczyć 10% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W Przewodniku (str. 23) został podany szczegółowy sposób obliczenia kosztu kwalifikowalnego w przypadku nieruchomości.   

27. Czy można nie wnosić wkładu własnego pieniężnego przy zakupach aparatury i WNiP, i wykazać tam jedynie wkład niepieniężny?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, w zakresie infrastruktury badawczej wkład własny może być wniesiony w formie pieniężnej i/ lub niepieniężnej. Natomiast wniesienie wkładu jedynie w formie finansowej wymagane jest w części przedsięwzięcia objętej pomocą szkoleniową. Dodatkowo, we wzorze Harmonogramu rzeczowo-finansowego część komórek dotycząca wkładu własnego pieniężnego i niepieniężnego została wypełniona kolorem zielonym, co oznacza, że w ramach tych kategorii i podkategorii nie jest możliwe wniesienie wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego.

28. Czy można przyjąć różne stawki kosztów pośrednich dla części gospodarczej i niegospodarczej? Np. dla części niegospodarczej 7% a dla gospodarczej 3,5%?

Zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności wydatków, w części gospodarczej przedsięwzięcia koszty pośrednie należy wykazać w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia jedynie w przypadku dostępnego limitu pomocy de minimis, ale w kwocie nieprzekraczającej 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

W części niegospodarczej koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione.

Zatem Przewodnik kwalifikowalności wydatków określa wyłącznie maksymalne wartości procentowe dla kosztów pośrednich.

29. Obecnie na stronie konkursu nie ma załącznika nr 11 Formularz „Analiza zgodności przedsięwzięcia z polityką ochrony środowiska”. Czy zostanie udostępniony?

Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” stanowi załącznik do umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, który w najbliższym czasie będzie dostępny na stronie internetowej OPI. 

30. Z dokumentacji konkursowej nie wynika ograniczenie kwalifikowalności prac budowlanych do remontu/ przebudowy (art. 3 ust. 7a oraz 8), zatem co z przyłączami, które muszą być wybudowane jako niezbędne do uruchomienia infrastruktury?

W § 2 ust. 10 Regulaminu wskazane jest, że w zakresie prac budowlanych wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia obejmujące przebudowę lub remont istniejących obiektów infrastruktury badawczej.

Wsparcie mogą więc uzyskać przedsięwzięcia polegające na przebudowie lub remoncie infrastruktury badawczej w myśl art. 3 ust. 7a oraz 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Natomiast wsparciem nie mogą być objęte przedsięwzięcia, które dotyczyć będą budowy określonej w art. 3 ust. 6 ustawy Prawo budowlane w zakresie wykonania obiektu budowlanego infrastruktury badawczej lub jego rozbudowy/ odbudowy/ nadbudowy.

31. Jakie koszty możemy ponieść w ramach działań komunikacyjnych i informacyjnych? Czy będą kosztem kwalifikowanym: usługi zewnętrzne związane z realizacją kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych; wykupienie promocji postów na mediach społecznościowych; promowanie się na wydarzeniach networkingowych, konferencjach, targach biotech? Jeśli tak, jakie rodzaje kosztów są dopuszczalne?

1) eksponować źródło finansowania przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji przedsięwzięcia zgodnie z przekazanymi zasadami, w tym:

a) wszelkie działania informacyjne i promocyjne na temat przedsięwzięć KPO m. in. ulotki, broszury, publikacje, noty prasowe, konferencje prasowe, robocze spotkania z prasą, strony internetowe, newslettery, mailing, stopki wiadomości e-mail, materiały audiowizualne, spotkania, konferencje, wystąpienia publiczne itp.,

b) dokumentację dotyczącą KPO i przedsięwzięć,

c) miejsce realizacji przedsięwzięcia,

d) wszystkie inne produkty będące wynikiem realizowanego przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej;

2) umieścić opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej (jeśli posiadają) i na profilach w mediach społecznościowych (jeśli posiadają);

3) umieścić w miejscu realizacji przedsięwzięcia plakaty lub tablice informacyjne z właściwym oznaczeniem przedsięwzięcia;

4) dostarczać ukierunkowane informacje o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej, poprzez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą także realizować dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, jeśli przyczyniają się one do zwiększenia efektywności realizowanych przedsięwzięć i zwiększania świadomości na temat wsparcia płynącego z KPO.

Działania informacyjne i promocyjne w ramach przedsięwzięcia mogą być finansowane ze środków KPO. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków koszty promocji przedsięwzięcia są kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis w części gospodarczej przedsięwzięcia w kategorii kosztów: usługi zewnętrzne. Prosimy pamiętać, że w ramach kosztów promocji przedsięwzięcia kwalifikowalna jest wartość wydatków do 1% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

32. W jaki sposób mamy zabudżetować działania informacyjne i promocyjne, skoro w HRF nie można wpisać wkładu własnego w części gospodarczej – możliwe jest jedynie wpisanie kwot w części niegospodarczej i w pomocy de minimis…?

Koszty działań informacyjnych i promocyjnych objęte są pomocą de minimis. W części gospodarczej przedsięwzięcia intensywność pomocy de minimis wynosi maksymalnie 100% kosztów kwalifikowalnych. W związku z powyższym, w ramach tej kategorii wydatków nie wymaga się wnoszenia wkładu własnego.

We wzorze Harmonogramu rzeczowo-finansowego część komórek dotycząca wkładu własnego pieniężnego i niepieniężnego została wypełniona kolorem zielonym, co oznacza, że w ramach tych kategorii i podkategorii nie jest możliwe wniesienie wkładu pieniężnego bądź niepieniężnego.

33. Czy można prosić o link do dokumentu „Wytyczne dot. Zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych… (MFiPR/2021-2027…)?

Dokument jest dostępny na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce „O funduszach” pod adresem –  Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)

34. Czy można zastosować różną stawkę kosztów pośrednich w części niegospodarczej i gospodarczej, przy czym w każdej z tych części koszty pośrednie nie przekroczą dopuszczalnego limitu 7% od odpowiednich kategorii projektu?

Zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności wydatków, w części gospodarczej przedsięwzięcia koszty pośrednie należy wykazać w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia jedynie w przypadku dostępnego limitu pomocy de minimis, ale w kwocie nieprzekraczającej 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

W części niegospodarczej koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione.

Zatem Przewodnik kwalifikowalności wydatków określa wyłącznie maksymalne wartości procentowych dla kosztów pośrednich.

35. Czy istnieje możliwość umieszczenia rysunków we wniosku w polach opisu projektu, zadania?

Wniosek w aplikacji WOD2021 stanowi część stałą, którą należy wypełnić zgodnie ze wskazaniami dokumentacji konkursowej (Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem).

Natomiast informacje i rysunki dotyczące opisu projektu i zadań proponujemy umieścić w Studium Wykonalności (zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, wytyczne do Studium Wykonalności).

36. Zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku, należy załączyć Strategię rozwoju CŁ/ SBŁ lub inny dokument o charakterze planistycznym. Czy oznacza to, że należy załączyć dokument opracowany przez Centrum Łukasiewicz, czy dokument opracowany przez wnioskodawcę?

Zgodnie z Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, załącznik nr 5 opracowuje Wnioskodawca. Dokument należy dołączyć w formieskanów dokumentu lub fragmentów dokumentu, poświadczonych za zgodność z oryginałem. Ponadto, jeżeli dokument nie zawiera wymaganych danych, to CŁ/ SBŁ powinien dostosować ten dokument do wymogów naboru lub opracować równorzędny dokument zawierający wymagane elementy, np. w sprawie inwestycji planowanych na kolejne lata. Dokumenty powinny odnosić się do celów przedsięwzięcia i kierunków rozwoju CŁ/ SBŁ. W dokumentacji Wnioskodawca powinien wykazać, że opisane przedsięwzięcie nie jest działaniem o charakterze pojedynczym, a stanowi element przemyślanej polityki rozwoju. Wymagane jest przedstawienie strategii rozwoju szczególnie w zakresie infrastruktury badawczej. Dokument powinien być zatwierdzony przez podmiot upoważniony.

37. Czy w ramach kryterium nr 19 – „Czy infrastruktura B+R planowana w ramach przedsięwzięcia nie powiela istniejącej infrastruktury”, należy wykazać istniejącą infrastrukturę należącą do Wnioskodawcy, czy też w ogóle infrastrukturę istniejącą w Polsce? Jeżeli w Polsce, to gdzie taka baza jest dostępna w celach porównawczych?

Zgodnie z Wytycznymi do przygotowania Studium Wykonalności, pkt. 2.4. Powiązania przedsięwzięcia z istniejącą w Polsce infrastrukturą B+R, we wniosku należy opisać powiązania infrastruktury badawczej planowanej do realizacji w ramach przedsięwzięcia z już istniejącą infrastrukturą w Polsce, w szczególności sfinansowaną w latach 2007-2013 oraz 2014-2020.  Ponadto należy określić, czy planowana w ramach przedsięwzięcia infrastruktura B+R stanowi uzupełnienie już istniejącej i wykazać, że jej nie powiela. Aspekt ten będzie oceniany, jak zostało wskazane w kryterium szczegółowym nr 19:

„Infrastruktura B+R planowana w ramach przedsięwzięcia może stanowić uzupełnienie istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej, jednak nie może powielać istniejących zasobów. W tym celu wykaż porównywalne przedsięwzięcia z zakresu B+R, infrastrukturalne lub zrealizowane przy udziale innych środków publicznych. Dodatkowo, zamieść krótki opis tych powiązań wraz z wymienionym tytułem i datą realizacji powiązanych przedsięwzięć.”

Uprzejmie informujemy, że na Wnioskodawcy ubiegającym się o wsparcie w ramach konkursu spoczywa obowiązek przygotowania wniosku i dokonania analizy, czy infrastruktura planowana w projekcie nie powiela już istniejącej infrastruktury B+R.

38. Czy dokumentacja konkursowa nie podaje określonego minimum procentowego dla zaplanowania komponentu szkoleniowego w ramach działalności gospodarczej?

W Regulaminie został określony wyłącznie minimalny próg kosztów kwalifikowalnych w części gospodarczej, który stanowi 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Jednocześnie w Regulaminie wskazano, że część przedsięwzięcia dotycząca kosztów kwalifikowalnych infrastruktury badawczej przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną, o której mowa w art. 26 Rozporządzenia 651/2014 (Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą), jest nie mniejsza niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych.

39. Czy w myśl Przewodnika kwalifikowalności kosztów, str. 23, nie są kwalifikowalne koszty zakwaterowania dla osób w pełni sprawnych, lecz kwalifikowalne są tego rodzaju koszty jedynie w przypadku osób niepełnosprawnych?

Postanowienia zawarte w Przewodniku kwalifikowalności wydatków dotyczące kosztów szkoleń zostały oparte na art. 31, pkt 3 Rozporządzenia 651/2014 (pomoc szkoleniowa), zgodnie z którym za koszty kwalifikowalne uznaje się: (…)koszty operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z projektem szkoleniowym, takie jak koszty podróży, materiały bezpośrednio związane z projektem, amortyzacja narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby projektu szkoleniowego. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów zakwaterowania, z wyjątkiem minimalnych niezbędnych kosztów zakwaterowania dla uczestników będących pracownikami niepełnosprawnymi.

40. Proszę o wyjaśnienie finansowania 13-tki (dodatkowego wynagrodzenia rocznego) i kosztów urlopu. W Przewodniku kwalifikowalności wydatków na str.19 koszt ten uznany jest za kwalifikowalny (kategoria wydatku: wynagrodzenia), a na str. 21 (kategoria wydatku: koszty aparatury naukowo-badawczej), koszt ten uznany jest za niekwalifikowalny.

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności kosztów, w ramach kategorii wydatków „Koszty aparatury naukowo-badawczej”, w przypadku pracowników zatrudnionych przez Ostatecznego Odbiorcę Wsparcia (OOW), którzy uczestniczą w samodzielnym wytwarzaniu środka trwałego lub przetwarzania posiadanego środka trwałego-aparatury badawczej, nie są kwalifikowalne wydatki poniesione na dodatkowe wynagrodzenie roczne (np. na tzw. trzynastą pensję), wydatki poniesione na nagrody i premie, a także koszty związane z urlopem pracowników. W tej kategorii „Koszty aparatury naukowo-badawczej” jedynym dopuszczalnym sposobem rozliczania kosztów pracy własnych pracowników OOW przy samodzielnym wytwarzaniu aparatury naukowo-badawczej jest rozliczanie za pomocą kart czasu pracy.

41. Pytanie dotyczy wkładu własnego. Zgodnie z Regulaminem konkursu minimalna część gospodarcza to 30% czy 25%, a niegospodarcza 70%. Niegospodarcza jest kwalifikowana w 100%, natomiast jeżeli 25% stanowi część gospodarcza to 5% ma stanowić wkład własny nierzeczowy?- czyli łącznie 30%?

Zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej przedsięwzięcia objęta:

a)            pomocą publiczną (tj. pomoc szkoleniowa oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą), oraz

b)           pomocą de minimis

stanowi nie mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Przy tym, zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu, część gospodarcza przedsięwzięcia objęta pomocą na infrastrukturę badawczą nie może być mniejsza nić 25% wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu naboru, w ramach części gospodarczej przedsięwzięcia wkład własny musi stanowić minimum 50% wartości kosztów kwalifikowalnych tej części przedsięwzięcia.

Przykład:

Przyjmijmy dla uproszczenia, że w ramach przedsięwzięcia nie będzie udzielana pomoc de minimis. W przypadku przedsięwzięcia, którego całkowite koszty kwalifikowalne wynoszą 20 mln zł a udział części niegospodarczej i gospodarczej stanowi 70%/ 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych, montaż finansowy wygląda następująco:

Całkowite koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia – 20 mln zł

1.            Koszty kwalifikowalne cz. niegospodarczej – 14 mln zł (70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych)

2.            Koszty kwalifikowalne cz. gospodarczej – 6 mln zł (30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych),

przy czym:

a)            minimalny wkład własny  – 3 mln zł (15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia   / 50% kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej)

b)           pomoc publiczna – 3 mln zł (15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia / 50% kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej)

Dofinansowanie = Koszty kwalifikowalne cz. niegospodarczej + pomoc publiczna = 17 mln zł (85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia).

Przechodząc do zobrazowania zapisów w § 2 ust. 5a i 5b Regulaminu, przyjmijmy dla uproszczenia że w ramach przedsięwzięcia nie będzie udzielana pomoc de minimis. Przy tym założeniu:

Koszty kwalifikowalne cz. gospodarczej – 6 mln (30 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych).

Zatem:

1.            Koszty kwalifikowalne cz. gospodarczej objętej pomocą na infrastrukturę badawczą – 5 mln zł (25% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia), w tym minimum 2,5 mln zł powinien stanowić wkład własny (50% kosztów kwalifikowalnych cz. gospodarczej w zakresie infrastruktury badawczej).

2.            Koszty kwalifikowalne cz. gospodarczej objętej pomocą na szkolenia – 1 mln zł (tj. pozostałe 5% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia), w tym minimum 0,5 mln zł powinien stanowić wkład własny (50% kosztów kwalifikowalnych cz. gospodarczej w zakresie szkoleń).

42. Zbiór oświadczeń zbiorczych, str. 2: w dostępnym na stronie wzorze wśród wymienionych możliwych opcji tytułu prawnego dla całości grantu brakuje przypadku, który występuje w naszym instytucie, tj. umowy użyczenia. Czy we wzorze oświadczenia możemy dodać formę prawną mającą zastosowanie w naszym przypadku?

Nie należy modyfikować wzoru dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparcie.  Załączniki do wniosku należy przygotować zgodnie z „Instrukcją przygotowania załączników w ramach KPO” stanowiącą załącznik nr 6 do Regulaminu. Wskazana forma prawna nie została przewidziana w naborze i zgodnie z Instrukcją do przygotowania załączników do wniosku (załącznik nr 9) dopuszczalne są następujące formy prawne: własność/użytkowanie wieczyste/użytkowanie/najem/dzierżawa/trwały zarząd.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zgodność przygotowanych załączników z obowiązującymi wzorami dostępnymi na stronie internetowej OPI.

43. Koszty amortyzacji budynku we wkładzie własnym obejmują okres realizacji projektu – czy nie mogą one dotyczyć okresu trwałości?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, pod pojęciem okresu kwalifikowalności kosztów należy rozumieć okres, w którym koszty kwalifikowalne mogą być ponoszone i rozliczane w ramach przedsięwzięcia. Okres ten dla danego przedsięwzięcia określony będzie w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Koszty poniesione i rozliczone poza okresem kwalifikowalności stanowią koszty niekwalifikowalne.

44. Jeśli wkładem własnym jest część nieruchomości, to nie jest wymagany operat szacunkowy, ale jeśli operat będzie i koszty z operatu będą wskazane we wniosku, czy to nie jest dyskwalifikujące?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalność wydatków, jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część, operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji). Wykazanie kosztu z operatu nie jest dyskwalifikujące.

45. Czy koszty pośrednie w części gospodarczej mogą być naliczone jedynie od kosztów promocji i certyfikatów, ponieważ tylko ta część kosztów jest objęta pomocą de minimis?

Zgodnie z zapisami Przewodnika kwalifikowalności wydatków, koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem są rozliczane metodą ryczałtową – jako procent od kosztów bezpośrednich, zgodnie ze wzorem:

O = (koszty aparatury naukowo-badawczej + koszty wartości niematerialnych i prawnych + koszty nieruchomości + koszty uzyskania certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego + bezpośrednie koszty promocji przedsięwzięcia) x max 7%.

46. Czy wkład własny niepieniężny stanowiący do 10% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia jest rozliczany w części gospodarczej, w ramach pomocy publicznej, i wliczany jest do 50% części stanowiącej wkład instytucji w inwestycję?

Zgodnie ze wzorem Harmonogramu rzeczowo-finansowego, wkład własny jest wnoszony w koszty kwalifikowalne części gospodarczej i w tej części będzie rozliczany. Jeśli wnoszony wkład będzie stanowił 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, to jednocześnie jego koszt będzie wliczany do 50% kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej w zakresie infrastruktury badawczej.

47. W jaki sposób należy załączyć do systemu CST załączniki wymagane do Studium wykonalności?

Aby dodać załączniki zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku, pkt. J – sekcja załączniki, należy kliknąć pod nazwą odpowiedniego załącznika przycisk Dodaj załącznik. Wtedy wyświetli się standardowe okienko Eksploratora plików, z którego można wybrać odpowiedni dokument. Zgodnie z instrukcją jeden załącznik może mieć wielkość do 25 MB.

Zgodnie z dokumentacją konkursową, jeśli Wnioskodawca stwierdzi, że system działa błędnie, może to zgłosić na adres: opipib-kpod@opi.org.pl.

48. Co zrobić, gdy w ramach jednego załącznika trzeba załączyć więcej załączników o różnym formacie, czy można dołączyć ZIP/RAR?

W systemie należy zamieścić Studium Wykonalności w wersji elektronicznej, tj. plik doc, docx lub PDF jeśli jest to skan podpisanego dokumentu. Ponadto, w wersji elektronicznej należy umieścić aktywny model do części finansowo–ekonomicznej w arkuszu kalkulacyjnym (format xls, plik EXCEL), tak, aby zapis w poszczególnych komórkach arkusza pozwalał zweryfikować zastosowane w wyliczeniach formuły. Wyliczenia muszą zawierać nieukryte i działające formuły. Dodatkowo prosimy dołączyć pozostałe załączniki do Studium Wykonalności (w formie skanów lub dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

49. W jaki sposób należy dokonać wyceny wkładu własnego przez rzeczoznawcę w sytuacji, gdy wkładem tym jest urządzenie prototypowe i nie jest możliwe określenie wartości rynkowej, ale możliwe jest określenie wartości godziwej?

Niezbędne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę wyceny wkładu własnego przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wymagania dotyczące wyceny wkładu rzeczowego zostały przedstawione w Przewodniku kwalifikowalności wydatków.  Zgodnie z nimi powinna zostać przedstawiona opinia przygotowana przez rzeczoznawcę, do której zostaną dołączone m.in. dokumenty, na podstawie których dokonano wyceny, np. wyceny wartości godziwej planowanego do wniesienia sprzętu. Przygotowaną dokumentację należy dołączyć do Studium wykonalności w ramach załącznika nr 3.

50. Przedsięwzięcie wpisane na Mapę jest realizowane w konsorcjum. Czy wniosek o zgodę na bycie liderem w przedsięwzięciu stanowiącym przedmiot wniosku składa Lider przedsięwzięcia z Mapy, nawet jeżeli nie będzie on liderem ani uczestnikiem projektu, a liderem ma być jeden z konsorcjantów z Mapy? Czy może wniosek złożyć ta instytucja, która chce obecnie być Liderem (spełniając oczywiście pozostałe wymogi konkursu)?

Zgodnie z Regulaminem ocena, czy przedsięwzięcie jest wpisane na PMIB, dokonywana jest w ramach kryterium szczegółowego: „Przedsięwzięcie jest wpisane na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej – dotyczy schematu A”. Wnioskodawca/Lider konsorcjum zobowiązany jest do załączenia do wniosku Oświadczenia dotyczącego zgodności przedsięwzięcia złożonego w Naborze nr KPOD.01.18-IW.03-001/23 z danymi ujętymi we wniosku/ podaniu o wpis infrastruktury na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej złożonym w ramach naboru MNiSW (obecnie: MEiN).

Ocena dokonywana jest w oparciu o dane wynikające z opublikowanej PMIB, oświadczenie Wnioskodawcy oraz załączniki (w tym zgoda IOI na wyznaczonego Lidera konsorcjum albo zgoda IOI na samodzielną realizację przedsięwzięcia przez jednego Wnioskodawcę).

Wnioskodawca/Lider składa samodzielnie wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki, zatem prosimy o wyjaśnienie Państwa sytuacji poprzez bezpośredni kontakt z MEiN.

51. Czy uznawane będą za kwalifikowalne koszty konsultacji specjalistycznych za granicą dot. budowy infrastruktury? Czy taki koszt można uznać za kwalifikowalny w ramach jednego z dwóch poniższych zapisów z Przewodnika kosztów kwalifikowalnych: a) z kat. Koszty aparatury naukowo-badawczej: wydatki związane z transportem, instalacją, testowaniem i uruchomieniem tych środków trwałych (…) – jeżeli taki wyjazd miałby dotyczyć konsultacji dot. budowy infrastruktury i przeszkolenia z jej wybudowania, instalacji i korzystania z niej; b) z kat. Koszty szkoleń: operacyjne, bezpośrednio związane z przeprowadzeniem szkoleń i uczestniczeniem w nich, takie jak koszty: podróży wykładowców i uczestników szkoleń?

Planowany wydatek związany z kosztami konsultacji specjalistycznych za granicą dot. budowy infrastruktury może być potencjalnie rozliczany ryczałtowo w kosztach pośrednich, które obejmują koszty związane ze wsparciem realizacji przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej. W ramach tej kategorii kwalifikowalne są m. in. koszty dotyczące doradztwa lub podobnych usług, w tym dodatkowe ogólne, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury badawczej.

52. Czy dobrze rozumiemy, że jeżeli mamy kilka pozycji zakupionych w ramach dofinansowania, to niektóre z maszyn mogą być wykorzystane w 100% komercyjnie, pod warunkiem, że przychody wygenerowane przez całą infrastrukturę nie przekroczą 20% całkowitych przychodów?

W konkursie nie zakłada się pomocniczego charakteru działalności gospodarczej do 20% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. Zgodnie z Regulaminem działalność gospodarcza powinna wynieść minimum 30% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia i w tym przypadku mają zastosowanie reguły pomocy publicznej. Zwracamy również uwagę, że wydajność infrastruktury badawczej nie może być mierzona przychodami/dochodami.

53. Czy można zrezygnować z pomocy de minimis?

W ramach konkursu pomoc jest udzielana jako pomoc publiczna i pomoc de minimis. Pomoc de minimis może zostać udzielona przedsiębiorcy, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością brutto innej pomocy de minimis udzielonej mu w okresie 3 lat podatkowych nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro. W związku z tym, korzystanie z pomocy de minimis nie jest obligatoryjne.

54. Co z PFU w przypadku, gdy projekt dotyczy modernizacji/doposażenia aparatury badawczej. Czy wystarczy wtedy OPZ?

Jeżeli zakres przedsięwzięcia nie uwzględnia robót budowlanych polegających na przebudowie lub remoncie obiektu budowlanego, nie jest wymagane załączanie PFU.

55. Jak będzie wyglądać kwestia komercyjnego wykorzystywania infrastruktury sfinansowanej (część niegospodarcza) oraz współfinansowanej (część gospodarcza)? Czy i jaki procent będzie mógł być wykorzystywany w celach komercyjnych?

W konkursie nie zakłada się pomocniczego charakteru działalności gospodarczej. Zgodnie z wymogiem Konkursu działalność gospodarcza powinna wynieść minimum 30% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia i w tym przypadku mają zastosowanie reguły pomocy publicznej.

56. Czy jeśli część budynku (jedno laboratorium) była współ/finansowana ze środków publicznych, jak będzie wyglądać wniesienie nieruchomości jako wkładu własnego – czy jest to możliwe? Czy możliwe jest wniesienie jako wkładu własnego budynku, w którym funkcjonuje aparatura współ/finansowana ze środków publicznych? Czy jeśli budynek był współ/finansowany ze środków publicznych, grunt pod budynkiem może być wkładem własnym? Co w przypadku, kiedy grunt pod ww. budynkiem był wkładem własnym w projekcie, który współ/finansował ww. budynek? Czy w takiej sytuacji grunt może być wkładem własnym w KPO?

Zgodnie z § 2 ust. 9 Regulaminu wkład własny może być wkładem rzeczowym (niepieniężnym) w postaci nieruchomości (grunty, budynki), aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniesienie wkładu rzeczowego jest możliwe wyłącznie w ramach kosztów infrastruktury badawczej objętej pomocą wynikającą z art. 26 Rozporządzenia 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą). Szczegóły dotyczące wkładu niepieniężnego zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Wkład własny może być wniesiony wyłącznie w ramach kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich dotyczących kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, oraz kwalifikowalnych kosztów pomocy szkoleniowej. Wnoszony wkład własny musi więc spełniać ogólne warunki kwalifikowalności, między innymi w zakresie wykazania, że jest on racjonalny, efektywny oraz niezbędny do realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto, zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

• nie pochodzi ze środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem innych przychodów jednostek sektora finansów publicznych, wolnych od pomocy publicznej i uzyskiwanych zgodnie z przepisami dla nich właściwymi;

• w ciągu 7 lat wstecz (w przypadku nieruchomości 10 lat) nie był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych i jednocześnie został zamortyzowany;

• był finansowany ze środków publicznych przed 12 grudnia 2000 r. (tj. datą wydania orzeczenia w sprawie T-128/98 Aeroports de Paris v Comission) i tym samym może stanowić wkład własny w projekcie objętym pomocą publiczną.

Spełnienie jednego z ww. warunków potwierdzają Państwo w Oświadczeniu dotyczącym wkładu własnego niepieniężnego. Wytyczne do przygotowania Studium Wykonalności wskazują, że wkład własny nie pochodzi ze środków objętych pomocą publiczną. Mając to na uwadze, prosimy o weryfikację, czy w Państwa sytuacji jeden z ww. warunków został spełniony.

Jednocześnie zalecamy sprawdzenie, czy wniesienie wkładu własnego niepieniężnego w takiej formie nie będzie skutkowało podwójnym finansowaniem. Zgodnie z art. 14la. ust. 7 ustawy wdrożeniowej (tj. Ustawy z 28.04.2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027), podwójne finansowanie występuje w  przypadku deklarowania do rozliczenia w ramach planu rozwojowego wydatków zadeklarowanych wcześniej w ramach tego planu lub jako kwalifikowalne w innych programach unijnych. Zwracamy uwagę, że wartość nieruchomości stanowiąca wkład własny musi być potwierdzona operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 z późn. zm.) – aktualnym w momencie złożenia rozliczającego go wniosku o płatność, o wartości potwierdzonej odpowiednim dokumentem równoważnym fakturze. Jeżeli wkładem własnym nie jest cała nieruchomość, a jedynie jej część, operat szacunkowy nie jest wymagany – w takim przypadku wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej instytucji).

57. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności koszty pośrednie rozliczamy metodą ryczałtową jako procent od kosztów bezpośrednich – maksymalnie 7% od kosztów bezpośrednich. Pytanie czy koszty pośrednie dla działalności gospodarczej i niegospodarczej mogą zostać wyliczone w różnym procencie tj. dla działalności niegospodarczej chcielibyśmy przyjąć 7% a dla gospodarczej 3,5% kosztów bezpośrednich tych działalności. Mniejsza wartość kosztów w działalności gospodarczej wynika z limitu pomocy de minimis.

Zgodnie z zapisami Przewodnika, w części gospodarczej przedsięwzięcia koszty pośrednie należy wykazać w kosztach kwalifikowalnych przedsięwzięcia jedynie w przypadku dostępnego limitu pomocy de minimis, ale w kwocie nieprzekraczającej 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W części niegospodarczej koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 7% kosztów bezpośrednich tej części kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione. Zatem Przewodnik kwalifikowalności wydatków określa wyłącznie maksymalne wartości procentowe dla kosztów pośrednich.

58. Planujemy wnieść do projektu wkład własny niepieniężny w postaci zamortyzowanych urządzeń badawczych. Urządzenia będą spełniały kryteria dla wkładu niepieniężnego. Pytanie czy sprzęt ten będzie podlegał monitorowaniu wykorzystania do działalności gospodarczej? Zgodnie z dokumentacją konkursową monitorowanie wykorzystania należy prowadzić w okresie amortyzacji środków trwałych, zgodnie z przyjętą metodologią. Natomiast sprzęt wniesiony w postaci wkładu niepieniężnego będzie już zamortyzowany.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w okresie amortyzacji infrastruktury stosowany będzie mechanizm monitorowania i wycofania, mający na celu monitorowanie przyjętych proporcji wykorzystania infrastruktury badawczej do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej. Mechanizm ten obejmuje wszystkie składniki infrastruktury badawczej, na które zostało udzielone dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia i które zostały zadeklarowane w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Składniki infrastruktury podlegają monitorowaniu według wskaźników określonych w umowie o objęcie przedsięwzięcia wsparciem. Monitorowanie odbywa się w cyklach rocznych na podstawie wybranych wskaźników, z wykorzystaniem dokumentacji finansowo-księgowej oraz innych dokumentów (np. wydruków rejestrujących czas wykorzystania urządzeń) potwierdzających proporcje wykorzystania infrastruktury do prowadzenia działalności gospodarczej i niegospodarczej.

W przypadku, gdy poszczególne elementy/ składniki są wykorzystywane do działalności gospodarczej w różnym zakresie i na tej podstawie objęte różnymi poziomami dofinansowania – mechanizm powinien być zastosowany odrębnie dla każdego elementu/ składnika. Dodatkowo, gdy poszczególne składniki dofinansowanej infrastruktury amortyzują się w różnych okresach, każdy ze składników powinien podlegać mechanizmowi monitorowania we właściwym dla niego okresie amortyzacji.

59. Regulamin konkursu wskazuje następujący limit: „Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej przedsięwzięcia objęta pomocą publiczną i pomocą de minimis stanowi nie mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia”. Pytanie czy limit 30% liczymy od wszystkich kosztów kwalifikowanych, w tym kosztów pośrednich rozliczanych metodą ryczałtową, w tym w ramach pomocy de minimis? Czy wyliczając wskaźnik 30% w kosztach kwalifikowanych ogółem uwzględniamy koszty ryczałtowe, w tym w ramach pomocy de minimis (tj. w mianowniku działania). Czy w kosztach działalności objętej pomocą publiczną i de minimis uwzględniamy również koszty ryczałtowe finansowane z pomocy de minimis (tj. w liczniku działania)?

Zgodnie z §2 ust. 3 Regulaminu minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej przedsięwzięcia objęta:

a)  pomocą publiczną (tj. pomoc szkoleniowa oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą) oraz

b)  pomocą de minimis

stanowi nie mniej niż 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

W wydatkach kwalifikowalnych ogółem wlicza się koszty pośrednie i koszty pośrednie (ryczałt).

60. Czy w związku z określonymi w regulaminie konkursu limitami możliwe jest, aby koszty kwalifikowalne części gospodarczej przedsięwzięcia objęte pomocą publiczną i pomocą de minimis stanowiły 30% całkowitych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, z czego np. 29,5% dotyczyć będzie infrastruktury badawczej a 0,5% pomocy na szkolenia?

W § 2 ust. 4 Regulaminu w wskazane jest, że część przedsięwzięcia dotycząca kosztów kwalifikowalnych infrastruktury badawczej przeznaczona do wykorzystania gospodarczego i tym samym objęta pomocą publiczną, o której mowa w art. 26 Rozporządzenia 651/2014, jest nie mniejsza niż 25% wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Zatem w Regulaminie został określony tylko minimalny próg kosztów kwalifikowalnych dla infrastruktury badawczej objętych pomocą publiczną.

61. Do wskaźnika „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi” zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku wliczane są tylko te przedsiębiorstwa, które wnoszą wkład własny do przedsięwzięcia. Czy wobec tego, jeśli Wnioskodawca nie planuje pozyskiwania wkładu własnego od przedsiębiorstw, ten wskaźnik powinien wykazywać wartość zero?

Zgodnie z instrukcją, do wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi” wliczane są tylko te przedsiębiorstwa, które wnoszą wkład własny do przedsięwzięcia. Tym samym – jeśli nie przewidują Państwo realizacji ww. wskaźnika – należy przyjąć wartość „0”.

62. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, w kategorii USŁUGI ZEWNĘTRZNE kwalifikowane są „koszty promocji przedsięwzięcia (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia”. Czy to oznacza, że w ramach kosztów promocji przedsięwzięcia kwalifikowane mogą być: 1. wyłącznie usługi zewnętrzne? 2. koszty usług zewnętrznych związane z opracowaniem graficznym i przygotowaniem np. broszury informacyjnej, roll-upu, plakatu?koszty usług zewnętrznych na realizację kampanii promocyjnej w mediach (zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia kampanii)? 3. koszty usług zewnętrznych związanych z wykupieniem postów promocyjnych w mediach społecznościowych? 4. koszty związane z organizacją wydarzeń informacyjno-promocyjnych – wynajem sali, materiały promocyjne (gadżety), urządzenia będące środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, tj. rzutnik, laptop, oprogramowanie/licencje graficzne etc. niezbędne do działań promocyjnych?

W dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” ujęto obowiązki komunikacyjne i zadania ostatecznych odbiorców wsparcia. Ostateczni odbiorcy wsparcia muszą realizować co najmniej następujące zadania w zakresie komunikacji na temat KPO i swojego przedsięwzięcia:

1) eksponować źródło finansowania przedsięwzięcia m.in. przez właściwe oznaczanie przedsięwzięcia oraz związanych z nim materiałów, dokumentów, produktów i innych efektów realizacji i promocji przedsięwzięcia zgodnie z przekazanymi zasadami, a w tym:

a) wszelkie działania informacyjne i promocyjne na temat przedsięwzięć KPO m. in. ulotki, broszury, publikacje, noty prasowe, konferencje prasowe, robocze spotkania z prasą, strony internetowe, newslettery, mailing, stopki wiadomości e-mail, materiały audiowizualne, spotkania, konferencje, wystąpienia publiczne itp.,

b) dokumentację dotyczącą KPO i przedsięwzięć,

c) miejsce realizacji przedsięwzięcia,

d) wszystkie inne produkty będące wynikiem realizowanego przedsięwzięcia zarówno w formie materialnej, jak i niematerialnej;

2) umieścić opis realizowanego przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej (jeśli posiadają) i na profilach w mediach społecznościowych (jeśli posiadają);

3) umieścić w miejscu realizacji przedsięwzięcia plakaty lub tablice informacyjne z właściwym oznaczeniem przedsięwzięcia;

4) dostarczać ukierunkowane informacje o przedsięwzięciu różnym grupom odbiorców, w tym mediom i opinii publicznej przez działania PR, współpracę z mediami, instytucjami zaangażowanymi, partnerami społecznymi i gospodarczymi.

Ostateczni odbiorcy wsparcia mogą także realizować dodatkowe działania informacyjno-promocyjne, jeśli przyczyniają się one do zwiększenia efektywności realizowanych przedsięwzięć i zwiększania świadomości na temat wsparcia płynącego z KPO.

Działania informacyjne i promocyjne w ramach przedsięwzięcia mogą być finansowane ze środków KPO. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, koszty promocji przedsięwzięcia są kwalifikowalne w ramach pomocy de minimis w części gospodarczej przedsięwzięcia w kategorii kosztów: usługi zewnętrzne. Prosimy pamiętać, że w ramach kosztów promocji przedsięwzięcia kwalifikowalna jest wartość wydatków do 1% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

63. Czy koszty pośrednie w części gospodarczej mogą być naliczone jedynie od kosztów promocji i certyfikatów, ponieważ tylko ta część kosztów jest objęta pomocą de minimis?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, w części gospodarczej przedsięwzięcia w ramach pomocy de minimis (do wysokości dostępnego limitu, tj. maksymalnie do kwoty 200 000 EUR) kwalifikowalne są następujące rodzaje kosztów:

1. Usługi zewnętrzne:

a) wydatki na uzyskanie certyfikatu istotnego z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności laboratorium badawczego;

b) koszty promocji przedsięwzięcia (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich rozliczanych stawką ryczałtową) do 1% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia;

2. Koszty pośrednie rozliczane stawką ryczałtową.

64. Czy aparatura badawcza zakupiona ze środków publicznych 8 lat temu i w pełni zamortyzowana może stanowić wkład własny niepieniężny do projektu?

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu zawartymi w § 2 ust. 9, wkład własny może być wkładem rzeczowym (niepieniężnym) w postaci nieruchomości (grunty, budynki), aparatury naukowo-badawczej oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniesienie wkładu rzeczowego jest możliwe wyłącznie w ramach kosztów infrastruktury badawczej objętej pomocą wynikającą z art. 26 Rozporządzenia 651/2014 (pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą). Szczegóły dotyczące wkładu niepieniężnego zostały opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Zgodnie z Przewodnikiem wkład własny niepieniężny musi spełniać co najmniej jeden z warunków, które zostały przytoczone powyżej w odpowiedzi na pytanie 56.

65. Czy wkład własny niepieniężny w postaci nieruchomości, stanowiący do 10% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, jest rozliczany w części gospodarczej i jest wliczany jest do 50% części stanowiącej wkład instytucji w inwestycję?

Zgodnie ze wzorem Harmonogramu rzeczowo-finansowego wkład własny jest wnoszony w koszty kwalifikowalne części gospodarczej i w tej części będzie rozliczany. Jeśli wnoszona nieruchomość będzie stanowiła 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu, to jednocześnie jej koszt będzie wliczany do 50% kosztów kwalifikowalnych części gospodarczej w zakresie infrastruktury badawczej.  Dodatkowo, prosimy zwrócić uwagę na metodę obliczania limitu dla nabywanej nieruchomości. Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków,  łączna kwota wydatków kwalifikowalnych związanych bezpośrednio z nabyciem nieruchomości zabudowanej nie może przekroczyć 10% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. W Przewodniku (str. 23) został podany szczegółowy sposób obliczenia kosztu kwalifikowalnego w przypadku nieruchomości. 

66. W jakiej kategorii w Harmonogramie rzeczowo-finansowym należy ująć wydatki na wytworzenie środków trwałych (aparatury badawczej), które nie stanowią kosztów wynagrodzeń, np. wydatki na materiały/ podzespoły?

Zgodnie z Przewodnikiem kwalifikowalności wydatków, w ramach kosztów aparatury naukowo- badawczej kwalifikowalne są: wydatki na zakup lub wytworzenie lub unowocześnienie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów oraz wydatki związane z transportem, instalacją, testowaniem i uruchomieniem tych środków trwałych, wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze.

W związku z tym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatki na materiały/podzespoły konieczne do wytworzenia aparatury badawczej powinny być ujęte w kategorii Środki trwałe/dostawy:  Wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej.

Prosimy pamiętać, że w przypadku samodzielnego wytwarzania środka trwałego lub przetwarzania posiadanego środka trwałego – aparatury badawczej, związane z tymi pracami wydatki muszą być przypisane poprzez przejrzysty i oddzielny system rozliczania kosztów przedsięwzięcia oparty na dokumentach księgowych lub dokumentach o równoważnej wartości dowodowej.

Każdorazowo decyzja dotycząca realizacji prac w ramach przedsięwzięcia samodzielnie albo zlecenia realizacji prac wykonawcy zewnętrznemu powinna być poprzedzona analizą najbardziej efektywnego rozwiązania z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia, jak również powinna być przeanalizowana pod kątem obowiązku stosowania przepisów dotyczących zamówień.

67. Czy koszty audytu zewnętrznego mogą być kosztami kwalifikowanymi? Jeśli tak, czy należy je rozbić między część gospodarczą i niegospodarczą?

Koszt audytu zewnętrznego jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że audyt rozpoczął się po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z przedsięwzięciem. Koszt audytu powinien być rozliczany jako koszt pośredni metodą ryczałtową w części gospodarczej (w ramach pomocy de minimis) i niegospodarczej (w ramach finansowania publicznego). Zasady przeprowadzania audytu zewnętrznego zostały szczegółowo opisane w Przewodniku kwalifikowalności wydatków.

68. Które dokładnie nakłady/kategorie kosztów są wliczane do limitu 25%? Czy koszty na remonty, prace budowlane i instalacyjne się do nich zaliczają?

Zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu, część gospodarcza przedsięwzięcia objęta pomocą na infrastrukturę badawczą nie może być mniejsza niż 25 % wartości kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Następujące kategorie kosztów objęte są pomocą publiczną na infrastrukturę badawczą:

1.Środki trwałe/ Dostawy; 2. Wartości niematerialne i prawne; 3. Personel projektu; 4. Amortyzacja; 5. Nieruchomości; 6. Roboty budowlane; 7. Nadzór/ zarządzanie inwestycją.

69. Aparatura badawcza: czy do wniosku powinna być załączona wycena takiego wkładu rzeczowego sporządzona przez rzeczoznawcę? Kiedy powinna być sporządzona wycena wkładu rzeczowego i czy jest ona załączana do wniosku o płatność, czy przy składaniu wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem?

Niezbędne jest przedstawienie przez Wnioskodawcę wyceny wkładu przeprowadzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wymagania dotyczące przeprowadzenia wkładu rzeczowego zostały przedstawione w Przewodniku kwalifikowalności wydatków. Zgodnie z nimi powinna zostać przedstawiona opinia przygotowana przez rzeczoznawcę, do której zostaną dołączone m.in. dokumenty, na podstawie których dokonano wyceny, np. sprzętu. Przygotowaną dokumentację należy dołączyć do Studium wykonalności w ramach załącznika nr 3.

70. Jak załączać pliki o pojemności większej niż 25 MB? Czy jest możliwość załączenia katalogu skompresowanego ZIP?

W aplikacji WOD2021 została wprowadzona nowa funkcjonalność polegająca na możliwości dodawania skompresowanych dokumentów (zip).

Jeśli dokument ma formę podpisanego skanu, należy załączać pliki w formacie: doc, docx lub PDF. Natomiast jeśli jest arkuszem kalkulacyjnym, to w formacie xls, plik EXCEL. Zalecamy, aby skanowane dokumenty były w odcieniach szarości, co zwiększa czytelność pliku i jednocześnie zajmuje mniej miejsca. 

Ponadto w sekcji „Załączniki” w aplikacji WOD2021 zostały dodane nieobowiązkowe pola dla załączników. W przypadku, gdy przygotowany załącznik do wniosku przekracza wielkość 25 MB, można podzielić go na kilka plików. Wówczas należy pierwszą część załącznika dołączyć w polu właściwym dla załącznika „Studium wykonalności”, a następne kolejne jego części w polu „Dodatkowy załącznik nr…”, np. pod nazwą „Studium wykonalności – część 2”. Każdy załącznik umieszczony w dodatkowych polach powinien być opisany w sposób umożliwiający jego identyfikację.