Polska Mapa Infrastruktury Badawczej – schemat A

Zasady konkursu:

 1. Zmieniony Regulamin Konkursu (obowiązuje od 22.12.2023)
 2. Zmieniony Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej (obowiązuje od 24.10.2023 r.)
 3. Regulamin Konkursu dla przedsięwzięć z Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej
 4. Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 5. Kryteria wyboru projektów
 6. Przewodnik kwalifikowalności wydatków

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z załącznikami:

 1. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-001_23 – aktualizacja z dnia 17 11 2023
 2. Wzór wniosku KPOD.01.18-IW.03-001_23
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 4. Załącznik nr 1 do instrukcji wypełniania wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 5. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 6. Wzór oświadczenia dotyczącego wkładu własnego niepieniężnego
 7. Wzór oświadczenia dotyczącego wyboru wykonawców
 8. Wzór oświadczenia dotyczącego zgodności projektu z infrastrukturą na Mapie
 9. Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność z prawdą pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 10. Wzór oświadczenia zbiorczego do wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 11. Wzór oświadczenia dotyczącego RODO
 12. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 13. Instrukcja do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego
 14. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”
 15. Minimalny zakres umowy konsorcjum
 16. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 17. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minim

Umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem

 1. Wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – Wnioskodawca samodzielny
 2. Wzór umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – konsorcjum
 3. Lista dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem
 4. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 5. Wzór harmonogramu płatności
 6. Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 7. Wzór weksla in blanco
 8. Wzór deklaracji wekslowej
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu pieniężnego
 12. Oświadczenie dotyczące wnoszonego do przedsięwzięcia wkładu niepieniężnego
 13. Oświadczenia dotyczące wykluczenia, niezalegania, nieotrzymania pomocy
 14. Mechanizm monitorowania i wycofania
 15. Wzór deklaracji wyboru wskaźników do monitorowania i wycofania
 16. Oświadczenie potwierdzające zgodność z prawdą dokumentacji złożonej w aplikacji WOD2021
 17. Wniosek o nadanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2021
 18. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz klauzula informacyjna

Dokumenty dodatkowe

Dostępne są na stronie Dokumenty programowe, wytyczne, rozporządzenia

Wnioski o dofinansowanie można składać zakładając konto w aplikacji dostępnej pod adresem wod.cst2021.gov.pl. Na stronie znajdują się także aktualne listy naborów. Więcej informacji o aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD 2021 znajduje się w prezentacji WOD 2021.

Przejdź do aplikacji WOD2021