POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przejdź do Programu POIR

Inteligentny Rozwój

to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje. Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Celem Działania 4.2

jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Odbiorcami wsparcia

w ramach Działania są: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Wsparcie stanowisk pracy w IW POIR Dz. 4.2 – OPI PIB w 2022 roku.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zatrudnienie  pracowników Instytucji Wdrażającej zaangażowanych  w  realizację  Dz. 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej POIR i wykonujących  zadania związane z wdrażaniem, monitorowaniem, informacją  i promocją, rozpatrywaniem skarg, koordynacją oraz  kontrolą  oraz  zamykających poprzednią  perspektywę  finansową  i przygotowujących  okres  programowania  na lata  2021-2027  zgodnie z linią demarkacyjną określoną  w  Wytycznych  w  zakresie wykorzystania pomocy technicznej na lata 2014-2020  oraz  z  Planem  działań  na  rzecz zapewnienia  potencjału  administracyjnego instytucji  zaangażowanych  we  wdrażanie Polityki  Spójności 2014-2020. Wysoka jakość i profesjonalizm zasobów ludzkich gwarantuje prawidłową i efektywną realizację nałożonych na OPI PIB zadań w perspektywie finansowej 2014-2020.

Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Przejdź do Programu POIR