POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przejdź do Programu POIR

Inteligentny Rozwój

to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje. Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Celem Działania 4.2

jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej, o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Odbiorcami wsparcia

w ramach Działania są: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Wsparcie stanowisk pracy w IW POIR Dz. 4.2 – OPI PIB w 2021 r.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie adekwatnych zasobów ludzkich Instytucji Wdrażającej POIR Dz. 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki w roku 2021. Projekt obejmuje finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację zadań
w zakresie wdrażania, oceny, kontroli, monitorowania, sprawozdawczości, informacji i promocji projektów z Dz. 4.2 PO IR.

Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Przejdź do Programu POIR