POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przejdź do Programu POIR

Inteligentny Rozwój

to krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje. Jego celem jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększenie nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Celem Działania 4.2

jest wsparcie wybranych projektów dużej strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” w ramach Działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Odbiorcami wsparcia

w ramach Działania są: jednostki naukowe, konsorcja jednostek naukowych, uczelnie, konsorcja uczelni, konsorcja jednostek naukowych i przedsiębiorstw, konsorcja uczelni (w tym spółek celowych uczelni) i przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Efektywne wsparcie zadań Instytucji Wdrażającej Dz.4.2 POIR w 2023..

Cel projektu: zagwarantowanie optymalnych warunków organizacyjnych i technicznych pracownikom zaangażowanym w realizację Dz. 4.2 POIR „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.  Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł projektu: Wsparcie potencjału kadrowego Instytucji Wdrażającej Dz. 4.2 PO IR w 2023 r.

Cel projektu: zapewnienie adekwatnych zasobów ludzkich Instytucji Wdrażającej Dz. 4.2 POIR Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”, gwarantujących prawidłową i efektywną realizację zleconych zadań. Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Beneficjent: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Przejdź do Programu POIR