Wydawnictwo

przedstawiciel wydawcy: Dział Komunikacji Społecznej
e-mail: dks@opi.org.pl
telefon: +48 212 53 13

Wydawnictwo OPI PIB publikuje monografie i opracowania naukowe ze wszystkich dziedzin nauki – zarówno specjalistyczne, jak i przekrojowe. Specjalizujemy się w wydawaniu opracowań analizujących efekty prac badawczych prowadzonych w naszych laboratoriach.

Nakładem naszego wydawnictwa ukazują się publikacje książkowe (drukowane) i elektroniczne (e-wydania). Poza publikacjami ściśle naukowymi wydajemy także tytuły popularyzatorskie: o projektach finansowanych ze środków europejskich czy o tym jak promować naukę.

Niektóre z naszych wydawnictw udostępniamy czytelnikom nieodpłatnie. Liczymy, że w ten sposób dyskurs na temat sytuacji nauki i badań zyska szerszy zasięg, obejmując nie tylko uczonych, polityków i ekspertów, ale także wszystkich zainteresowanych uczestników społeczeństwa obywatelskiego.

W dorobku wydawnictwa znajdują się publikacje naukowe z obszaru ekonomii, technologii informacyjnych, algorytmów sztucznej inteligencji i big data, neuronauk, ewaluacji, statystyki, socjologii, stosunków i prawa międzynarodowego, socjologii, zarządzania, polityki naukowej, zarządzania informacją.

Zapraszamy autorów prac naukowych do współpracy.

Wydawnictwa

RAD-on: Raporty, analizy, dane

dr Aldona Tomczyńska, dr Anna Knapińska, Sylwia Ostrowska

2023 OPI PIB

Autorzy monografii przestawili w niej swoje doświadczenia i praktyczne rozwiązania techniczne oraz metodyczne w zakresie projektowania procesów wytwórczych oprogramowania wspierającego gromadzenie i przetwarzanie danych na zlecenie lub z udziałem podmiotów publicznych działających w sferze nauki i szkolnictwa wyższego. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online, zarówno w wersji polskiej jak i angielskiej.

RAD-on Raporty Anaizy Dane

RAD-on Reports Analyses Data

Kobiety w technonauce. Biografie zawodowe profesorek

dr Anna Knapińska

2022 OPI PIB

Publikacja jest bogatą w niuanse analizą współczesnego pola nauki oraz pozycji technonauki na nim. Prezentuje historię kobiet w nauce, a także bardzo wnikliwie przedstawia jakie normy i wartości się na tym polu ścierają, ukazuje także jakie są role naukowców i jak ukształtowana jest wewnętrzna hierarchia. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online.

Kobiety w technonauce. Biografie zawodowe profesorek (PDF)

JSA: Jednolity System Antyplagiatowy

red. dr inż. Marek Kozłowski

2021 OPI PIB

Monografia ma na celu przedstawienie głównych cech i zastosowań Jednolitego Systemu Antyplagiatowego w formie opisu jego historii rozwoju, metod w nim użytych czy architektury i technologii wykorzystanych przy jego budowie. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online.

JSA: Jednolity System Antyplagiatowy (PDF)

OSF: Obsługa Strumieni Finansowania

red. Adam Bochenek

2021 OPI PIB

Monografia poświęcona jest Systemowi OSF, który od momentu jego powstania w 2005 roku, działa nieprzerwanie oferując użytkownikom nowe funkcje. Publikacja jest bezpłatna, dostępna w druku oraz online.

OSF: Obsługa Strumieni Finansowania (PDF)

Procedura recenzji

Procedura recenzji dotyczy prac naukowych.

Prace naukowe zgłaszane do publikacji w Wydawnictwie OPI PIB podlegają procedurze wewnętrznej recenzji (oceny dokonywanej przez Kolegium Wydawnicze) oraz procedurze recenzji zewnętrznej (naukowej).

Praca naukowa zgłoszona jako propozycja wydawnicza podlega procedurze wewnętrznej oceny przez Kolegium Wydawnicze. Zgłaszany utwór podlega wstępnej ocenie pod względem zachowania warunków formalnych oraz następujących kryteriów:

 • wybór tematu: problematyka tekstu ma charakter naukowy, treść tekstu jest spójna z tematem;
 • warsztat i metodyka utworu: tekst został przygotowany poprawnie pod względem warsztatowym, oparty na adekwatnej i aktualnej wiedzy oraz zawiera prawidłowo sporządzone przypisy, a sposób analizy tematu jest spójny i zrozumiały, załączone rysunki i tabele spełniają standardy wysokiej jakości;
 • znaczenie naukowe utworu: tekst ma oryginalny charakter na tle dotychczasowego stanu badań, tematyka lub metodologia są nowatorskie lub wnoszą istotny wkład w istniejący stan wiedzy, zastosowano poprawne i nowatorskie metody badawcze;
 • poprawność merytoryczna utworu: tekst jest prawidłowy pod względem merytorycznym, opiera się na aktualnym stanie wiedzy, wybrana metodologia została zastosowana w prawidłowy sposób, tekst jest poprawny pod względem retorycznym i logiki wywodu, wnioski są zgodne z prezentowanymi wynikami, streszczenie w języku angielskim jest poprawnie sformułowane;
 • doniosłość tematu opracowanego przez autora dla rozwoju danej dziedziny nauki w Polsce;
 • poziom naukowy utworu na tle innych utworów naukowych dotychczas publikowanych w naszym Wydawnictwie.

Pozytywna ocena Kolegium Wydawniczego pozwala na przyjęcie utworu do naszego planu wydawniczego.

Recenzja zewnętrzna będąca recenzją otwartą (zarówno recenzenci, jak i autorzy znają swoje personalia) kończy się jednoznacznym wnioskiem co do:

 • przyjęcia pracy bez poprawek,
 • przyjęcia pracy po wprowadzeniu wymaganych poprawek,
 • odrzucenia pracy.

Recenzenci dokonują oceny pracy w oparciu o takie same kryteria jakie obowiązują w przypadku oceny wewnętrznej przez Kolegium Wydawnicze. Autor otrzymuje wyniki recenzji, a w razie gdy zawiera ona rekomendację o przyjęciu pracy do planu wydawniczego pod warunkiem wprowadzenia określonych poprawek, autor jest zobowiązany do ich wprowadzenia. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek do pracy naukowej recenzent formułuje ocenę wraz ze wskazaniem które elementy pracy wymagają poprawienia.
W przypadku gdy choć jedna z recenzji jest negatywna – tekst podlega odrzuceniu a Wydawnictwo podejmuje decyzję o nieprzyjęciu utworu do planu wydawniczego.

W szczególnie uzasadnionych wypadkach Wydawnictwo może przesłać pracę naukową do podwójnie ślepej recenzji naukowej (double blind review proces – zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają swoich personaliów). Procedura postępowania w przypadku tej recenzji jest taka sama jak w przypadku recenzji otwartej. Decyzję o przesłaniu pracy naukowej do podwójnie ślepej recenzji naukowej podejmuje Wydawnictwo.

Decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu danych tekstów do planu wydawniczego są komunikowane autorom przez Przedstawiciela Wydawcy.

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo OPI PIB przyjmuje do wydania następujące rodzaje publikacji:

 • monografie naukowe, habilitacje, rozprawy doktorskie, raporty z badań, komentarze eksperckie, słowniki, leksykony;
 • poradniki dla naukowców, studentów, przedsiębiorców;
 • opracowania popularyzatorskie opisujące przedsięwzięcia naukowe i naukowo-badawcze.

Teksty proponowane do wydania przyjmowane są w formie elektronicznej w postaci plików tekstowych na adres wydawnictwo@opi.org.pl.

Opracowanie zgłoszone do wydania jest przedstawiane na Kolegium Wydawniczym. Kolegium weryfikuje tekst pod względem jego zgodności z profilem naukowym Wydawnictwa OPI PIB, zgodności struktury tekstu z zasadami metodologii nauk, oraz pod względem formalnym i merytorycznym. Warunkiem publikacji jest pozytywna opinia wydawnicza Kolegium Wydawniczego.

Wszystkie publikacje naukowe poddawane są ponadto procedurze zewnętrznej recenzji naukowej. Każde opracowanie naukowe trafia do dwóch niezależnych recenzentów, którzy naukowo zajmują się poruszaną w nim problematyką. Warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych jest uzyskanie pozytywnych opinii od obu recenzentów.

Prace redakcyjne publikacji zaakceptowanej do wydania obejmują opracowanie redakcyjne tekstu, profesjonalny skład i łamanie, korektę językową, korektę techniczną, opracowanie graficzne projektu okładki, opracowanie graficzne tekstu całej publikacji oraz druk. O przebiegu każdego etapu autorzy są informowani na bieżąco przez Przedstawiciela Wydawcy.

Wydawnictwo OPI PIB wysyła egzemplarze obowiązkowe do bibliotek, zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 7 listopada 1996r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Zasady etyki publikacyjnej

Standardy etyki publikacyjnej stosowane przez Wydawnictwo OPI PIB oparte są na wytycznych Komitetu do spraw Etyki Publikacji (COPE)1, zaleceniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanych w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa, 2011)2, a także na ogólnych zasadach etycznych rzetelności naukowej.

Wydawnictwo OPI PIB przykłada szczególną wagę do stosowania standardów etycznego postępowania przez wszystkie strony biorące udział w procesie wydawniczym. Kieruje się przy tym sprawiedliwymi i etycznymi procedurami kwalifikacji, selekcji i opiniowania złożonych do druku tekstów. Wydawnictwo podejmuje decyzję o przyjęciu pracy do druku w sposób jawny i przejrzysty.

W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu merytorycznego naszych publikacji podejmując decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji bierzemy pod uwagę znaczenie tego tekstu, jego oryginalność, jasność i przejrzystość i oceniamy jego wpływ na rozwój nauki na podstawie niezależnych recenzji. Przykładamy najwyższą wagę do przestrzegania przez autorów zasad w zakresie wiarygodności źródeł, na które się powołują, stosowania cytatów i zapożyczeń. Wymagamy od autorów oryginalności dzieła i poszanowania praw autorskich innych osób. Respektując te prawa odrzucamy teksty, w których stwierdzimy naruszenie zasad etycznych (np. zduplikowana publikacja, plagiat, sfabrykowanie danych, nieprawdziwa lista autorów, ghostwriting, guest authorship). Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim (fragmenty tekstów, ilustracji, ryciny, schematy, tabele itp., pochodzące z innych dzieł) jest możliwe jedynie pod warunkiem uprzedniego dostarczenia nam przez autora pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

W przypadku podejrzeń o naruszenie etyki stosowane są procedury zalecane przez Comittee on Publication Ethics.

Zapewniamy poufność i bezpieczeństwo danych osobowych autorów i wszelkich współpracowników. Nie wykorzystujemy udostępnionych przez autorów materiałów w żaden nieuzgodniony z autorem sposób.