Polityka Otwartego Dostępu

Ośrodek Przetwarzania Informacji chcąc zapewnić wszystkim szeroki dostęp do zasobów naukowych, wdrożył Politykę Otwartego Dostępu do publikacji i danych badawczych. Dzięki temu, każdy użytkownik może zapoznać się efektami pracy naukowej ekspertów OPI.

Poniżej prezentujemy główne zasady, które określa Polityka Otwartego Dostępu OPI.

 • Autorzy dążą do zapewnienia otwartego dostępu do publikacji przez ich publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy zainteresowany miał do nich dostęp w wybranym przez siebie czasie.
 • OPI daje wszystkim zainteresowanym możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego technicznie korzystania z opracowanych materiałów w oparciu o licencję Creative Commons.
 • Zasoby naukowe OPI udostępniane są poprzez publikowanie w recenzowanych otwartych czasopismach i książkach naukowych oraz deponowanie w otwartych repozytoriach.
 • Zapewnienie otwartego dostępu do danych badawczych oraz powiązanych z nimi metadanych gwarantuje się poprzez:
  • określenie zasad korzystania z nich, w tym procedur ich udostępniania;
  • zdeponowanie ich, w formie elektronicznej, w repozytorium danych badawczych;
  • jeśli to możliwe – publiczne udostępnienie danych badawczych zgodnie z zasadami FAIR (wraz z udzieleniem odpowiednich, bezterminowych licencji niewyłącznych);
  • stosowne porozumienia z podmiotami wchodzącymi w skład zespołów badawczych, konsorcjów naukowych lub innymi właściwymi podmiotami lub współtwórcami danych badawczych.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Otwartego Dostępu OPI.

Publikacje autorstwa pracowników OPI dostępne są na stronie Publikacje.

Dostęp do danych badawczych opracowanych przez pracowników OPI możliwy jest poprzez stronę Do pobrania.

Informujemy także, że OPI realizuje politykę otwartego dostępu poprzez działalność wydawniczą.

Monografie wydawane przez OPI w latach 2017-2022 dostępne są na stronie Wydawnictwa.