Archiwium
Projekty

Analiza wybranych działań PO IG na poziomie sektorowym i makroekonomicznym za pomocą modelu przepływów międzygałęziowych

Celem projektu było ilościowe określenie efektów wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Analizowane działania były wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w latach 2007-2016.

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2017-02-10
Data zakończenia projektu2017-11-07
Kwota dofinansowania298853 PLN

Lider

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Partnerzy

  • WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich
  • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Celem projektu było ilościowe określenie efektów wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, skierowanych bezpośrednio do przedsiębiorstw. Analizowane działania były wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w latach 2007-2016.

Przeprowadzone badanie miało innowacyjny charakter w zakresie podejścia do analizy efektów interwencji. Zazwyczaj bowiem tego typu analizy skupiają się bezpośrednio na zmianach w grupie beneficjentów zachodzących wskutek uczestnictwa w programach publicznych. Natomiast perspektywa niniejszego badania wyszła daleko poza ten obszar, koncentrując się na oszacowaniu wartości następujących efektów działań PO IG:

  1. bezpośredniego i pośredniego – wynikających ze wzrostu produkcji/ świadczenia usług,
  2. indukowanego – wynikającego ze wzrostu popytu na wyroby/ usługi,
  3. fiskalnego  – wynikającego ze zmian wartości danin publicznych.

W ramach projektu przeprowadzono:

  1. analizę desk research,
  2. wywiady jakościowe IDI z przedsiębiorcami – beneficjentami,
  3. wywiady jakościowe IDI z ekspertami – makroekonomistami,
  4. modelowanie makroekonomiczne za pomocą modelu DSGE WISE VESPA2.