Formularz Rejestracyjny do Bazy Zespołów Badawczych w Medycynie Cyfrowej

Interesują Cię innowacyjne rozwiązania medyczne, interdyscyplinarne projekty badawcze i rozwój zawodowy? Dołącz do zespołów badawczych, które współpracują z Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej.

Zapraszamy Cię, jeśli:

 • prowadzisz prace badawcze i projekty w obszarze opieki zdrowotnej wspieranej przez technologie cyfrowe i sztuczną inteligencję,
 • pracujesz dla:
  • instytucji medycznych i akademickich
  • firm technologicznych
  • instytucji rządowych
  • agencji regulacyjnych
  • organizacji branżowych i innych zainteresowanych rozwojem medycyny.

Dzięki danym, które zgromadzimy za pomocą tego formularza, stworzymy szczegółową mapę aktywności w medycynie cyfrowej. Mapa pozwoli nam lepiej zrozumieć i wspierać potrzeby zespołów badawczych.

Wszystkie zgłoszenia dokładnie przeanalizujemy. Współpracę zaproponujemy wybranym osobom.

Centrum Innowacji dla Medycyny Cyfrowej
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

  Dane osobowe i zawodowe

  AFILIACJA

  Reprezentuję środowisko*

  Dane kontaktowe

  Badania i specjalizacja

  Zainteresowania współpracą

  Jakie są Twoje główne potrzeby oraz oczekiwania związane z działalnością w obszarze medycyny cyfrowej?
  Jakie obszary współpracy Cię interesują?*

  Dodatkowe informacje

  Zgoda na przetwarzanie danych

  Wysyłając formularz, zgadzasz się na kontakt z nami na podany przez siebie adres e-mail.

  1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych podanych w ramach formularza rejestracyjnego do Bazy Zespołów Badawczych w Medycynie Cyfrowej jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B. Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: med@opi.org.pl 
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@opi.org.pl  
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest stworzenie, prowadzenie i rozwijanie bazy danych gromadzącej informacje o osobach lub zespołach osób (zespołach badawczych) prowadzących prace badawcze lub projekty w obszarze opieki zdrowotnej wspieranej przez technologie cyfrowe lub sztuczną inteligencję. Dane osobowe zgromadzone w bazie danych będą przetwarzane dla potrzeb nawiązywania współpracy z tymi osobami lub zespołami badawczymi, kontaktu z nimi, wymiany informacji, doświadczeń, wiedzy i umiejętności między osobami lub zespołami badawczymi, upowszechniania osiąganych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz udostępniania podmiotom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia lub wiedzy eksperckiej w tym obszarze. Dane osobowe będą również przetwarzane w celu opracowywania analiz lub raportów w zakresie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze opieki zdrowotnej wspieranej przez technologie cyfrowe lub sztuczną inteligencję dla potrzeb administratora lub podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze.  
  4. Dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e) RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym wynikającego z przepisów ustawy o instytutach badawczych oraz statutu jakim jest świadczenie usług m.in. w zakresie pozyskiwania i opracowywania informacji zbiorczej, przekrojowej i syntetycznej dotyczącej badań naukowych i prac rozwojowych, transferu technologii, innowacyjności oraz edukacji. Dane osobowe w celach kontaktowych lub podane  w formularzu jako dobrowolne przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej zgody wyrażonej w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na wypełnieniu pól w formularzu oznaczonych jako dobrowolne. 
  5. Odbiorcami danych osobowych są podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia lub wiedzy eksperckiej  w obszarze opieki zdrowotnej wspieranej przez technologie cyfrowe lub sztuczną inteligencję, w związku z prowadzoną przez nie działalnością lub prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, a także  usługodawcy, z których usług korzysta administrator w związku z realizacją celów wskazanych w ust. 3 powyżej, w szczególności dostawcy usług informatycznych, doradczych lub prawnych. 
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w każdym przypadku do momentu ustania celu przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o przesłankę wykonania zadania w interesie publicznym będą przetwarzane do momentu wniesienia przez osobę sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, chyba, że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku wniesienia roszczeń dane osobowe będą przetwarzane do momentu wyczerpania przysługujących stronom z tego tytułu środków ochrony prawnej. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przesłanki zgody będą przetwarzane do momentu jej wycofania.   
  7. Osobom których dane dotyczą przysługuje prawo żądania: 
   1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 
   2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 
   3. ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, 
   4. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 
  8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osobom przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażone zgody można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: med@opi.org.pl lub przesyłając żądanie na adres jego siedziby. 
  9. Osoba której dane dotyczą może wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
  10. Podanie danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla realizacji powyższych celów.  
  11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 
  12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.