Deklaracja dostępności

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://opi.org.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-20.
  • Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-06.
  • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • niektóre elementy mają nieodpowiedni kontrast,
  • focus jest niewidoczny,
  • może brakować tekstów alternatywnych do obrazów,
  • Struktura nagłówków wymaga ujednolicenia

Strona jest w trakcie modyfikacji, które mają uczynić ją bardziej dostępną. Prace są prowadzone i sukcesywnie dostępność będzie ulegała poprawie.

Treści poprawione

  • Usunięto odnośnik na stronie głównej, do strony głównej.
  • Poprawiono strukturę nagłówków.
  • Usunięto podwójne odnośniki do tych samych stron.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Jendrzejewski adres: dostepnosc@opi.org.pl, telefon 512 014 561. Tą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa.

Do każdego z budynków prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, do którego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia. Dalsze przejście wymaga użycia karty umożliwiającej otwarcie drzwi. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.