Kategorie
Aktualności

Polskie Powroty NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist),
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku),
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce,
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery,
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca,
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej,
 • wynagrodzenie grupy projektowej,
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego,
 • przesiedlenie powracającego naukowca,
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy). 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty