Kategorie
Aktualności

Na styku nauki i biznesu – badanie programu „Doktorat wdrożeniowy”

Informujemy, że zespół badawczy OPI rozpoczął badanie „Na styku nauki i biznesu – badanie programu »Doktorat wdrożeniowy«”, realizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Prowadzony proces badawczy ma na celu poznanie doświadczeń doktorantów i doktorantek, osób koordynujących program w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie, opiekunów i opiekunek prac doktorskich oraz członków i członkiń Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ważnym aspektem badania będzie również identyfikacja problemów i wyzwań, jakie dotychczas wystąpiły po każdej ze stron zaangażowanych we współpracę w ramach programu. 

Obecność naukowców w przedsiębiorstwach umożliwia kreowanie technologii, które zwiększają efektywność i konkurencyjność firm. Wprowadzenie w 2017 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu „Doktorat wdrożeniowy” było odpowiedzią na potrzebę wsparcia przedsiębiorstw w zatrudnianiu kadry naukowej zaangażowanej w projekty B+R oraz próbą realizacji strategii, której celem jest rozwój gospodarki opartej na innowacjach. Jednocześnie, zamierzeniem programu było stworzenie nowej ścieżki kariery akademickiej w oparciu o osiągnięcia w pracach wdrożeniowych. Doświadczenia innych państw wskazują, że doktorzy wdrożeniowi osiągają dochody wyższe o 10% od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich, zaś przedsiębiorcy biorący udział w programie zyskują przewagę rynkową oraz wyższą aktywność patentową.

Program „Doktorat wdrożeniowy” ma na celu tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni funkcjonowanie określonego przedsiębiorstwa. Projekty mogą być zgłaszane w każdej dyscyplinie naukowej/ artystycznej.

W związku z planowanymi kolejnymi edycjami programu „Doktorat wdrożeniowy”, realizowana jest pogłębiona analiza dotychczasowego przebiegu programu. Koncentruje się ona na zgromadzeniu opinii pochodzących od podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, przedsiębiorstw i innych podmiotów, w których realizowany jest dany program  oraz samych doktorantów i doktorantek. Zidentyfikowane problemy i wyzwania będą punktem wyjścia do ewaluacji efektywności tego trybu kształcenia doktorantów, oceny sprawności funkcjonowania systemu, w którym zaangażowane są dwie sfery – naukowa i przemysłowa, a także podjęcia działań doskonalących.

W pierwszym etapie badania zostały przeprowadzone wywiady indywidualne z doktorantami i doktorantkami uczestniczącymi w programie „Doktorat wdrożeniowy”. W rozmowach skupiliśmy się na poznaniu ich motywacji, oczekiwań i dotychczasowych doświadczeń. Zidentyfikowaliśmy obszary do usprawnienia na wszystkich etapach programu, a także poznaliśmy dobre praktyki w trakcie realizacji programu.

Kolejny etap naszego badania zakłada przeprowadzenie ankiety kwestionariuszowej wśród byłych i obecnych uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”. Ankietę wyślemy do uczestników wszystkich edycji programu, dzięki czemu poznamy punkt widzenia zarówno obecnych uczestników programu, jego absolwentów, jak również osób, które zrezygnowały z udziału w programie. Zebranie różnorodnych opinii pozwoli usprawnić funkcjonowanie programu.

Równolegle do udziału w pogłębionych wywiadach, zaprosimy osoby koordynujące program w podmiotach prowadzących szkoły doktorskie, opiekunów i opiekunki prac doktorskich oraz członków i członkinie Zespołu doradczego do oceny wniosków i raportów w ramach programu. W trakcie wywiadów zapytamy o podejmowane w podmiotach działania organizacyjne, a także o wyzwania jakie napotykają w związku z udziałem w programie. Skupimy się również na ocenie potencjału naukowego i wdrożeniowego projektów badawczych realizowanych w ramach programu. W tej części badania zespół OPI wspierać będzie firma Quality Watch.

Wyniki badania pozwolą na zidentyfikowanie potrzeb i wyzwań pojawiających się na poszczególnych etapach realizacji programu „Doktorat wdrożeniowy” oraz sformułowanie rekomendacji usprawniających jego działanie.