Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 UŚUDE oraz art. 173 ust. 1 pkt 1 PT.
 2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze Strony, w tym warunki korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Strony.
 3. Podmiotem prowadzącym Stronę jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 188B (dalej: OPI PIB).
 4. Strona dedykowana jest dla potrzeb związanych z realizacją programu stażowego pn. komITywa za pośrednictwem której osoby zainteresowane udziałem w programie stażowym mogą uzyskiwać niezbędne informacje na jego temat oraz zgłaszać swoje kandydatury.
 5. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej opi.org.pl/komitywa w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze Strony.

2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia, pisane wielką literą, jeżeli z treści Regulaminu wyraźnie nie wynika inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO,
 2. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, zgodnie z którym za dane osobowe uznaje się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie opi.org.pl/komitywa,
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych),
 5. OPI PIB – Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
  (00-608), Al. Niepodległości 188B, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127372, REGON 006746090, NIP 525-000-91-40,
 6. PT – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.),
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem opi.org.pl/komitywa,
 8. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),
 9. Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony.

3. Zasady korzystania ze Strony

 1. Strona OPI PIB funkcjonuje na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie ze Strony jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników korzystających z sieci Internet.
 3. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację postanowień Regulaminu przez Użytkownika.

4. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony w sposób zgodny z treścią Regulaminu, poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego.
 2. Zabronione jest w szczególności:

5. Wymagania techniczne i pliki cookies

 1. W celu korzystania ze Strony konieczne jest posiadanie urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet i poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, urządzeniu mobilnym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony (pliki sesyjne) oraz pozyskaniu informacji statystycznej.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie lub aplikacje służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  1. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 5. Szczegółowe informacje na temat plików cookies zbieranych przez Stronę określa załącznik do polityki prywatności.

6. Usługa umożliwienia przesłania zgłoszenia kandydatury do programu stażowego

 1. Każdy Użytkownik, który jest zainteresowany udziałem w programie stażowym organizowanym przez OPI PIB i spełnia warunki tego programu określone w regulaminie stażu, korzystający ze Strony, ma możliwość złożenia swojej aplikacji jako kandydat do odbywania stażu za pośrednictwem umieszczonego na Stronie w tym celu formularza.
 2. Użytkownik wypełniający formularz zobowiązany jest do jego wypełnienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez poszczególne pola formularza.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania danych wymaganych przez formularz, zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Zgłoszenie kandydatury wymaga wypełnienia przez Użytkownika odpowiednich pól w formularzu i kliknięcia przycisku „wyślij”.
 5. Przesłanie zgłoszenia następuje nieodpłatnie. OPI PIB zastrzega sobie prawo, nie opowiadania na przesyłane zgłoszenia, w sytuacji, gdy na podstawie przesłanych danych zachodzi podejrzenie, że osoba je przesyłająca nie jest uprawniona do jego przesłania zgodnie z niniejszym regulaminem lub regulaminem stażu.
 6. Korzystanie z usługi jest dobrowolne.

7. Dane osobowe

 1. W odniesieniu do Danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem strony OPI PIB pełni funkcję Administratora.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Szczegółowe informacje na temat danych osobowych zawiera informacja na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów dostępna pod formularzem zgłoszenia oraz Polityka prywatności.

8. Kontakt

 1. OPI PIB dokłada należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania Strony. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony na adres: kariera@opi.org.pl
 2. Użytkownik korzystający z usług ma prawo składania reklamacji dotyczących tych usług na adres: kariera@opi.org.pl
 3. Zgłoszenia i reklamacje, o których mowa w punktach 1 i 2 powyżej powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez OPI PIB odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika.
 4. OPI PIB może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedzi na zgłoszenie lub reklamację OPI PIB udzieli w terminie 14 dni od otrzymania pełnej informacji.

9. Odpowiedzialność

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie ze Strony. Powyższe obejmuje również czasowe wyłączenie dostępu do Strony ze względu na jej modernizację.
 2. OPI PIB nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od OPI PIB.

10. Zmiana Regulaminu

 1. OPI PIB zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu staje się skuteczna z momentem umieszczenia nowego Regulaminu na Stronie lub z dniem wskazanym w komunikacie o zmianie Regulaminu zamieszczonym na Stronie.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na Stronie.

11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, PT, UŚUDE oraz RODO.