Kategorie
Aktualności

GENDERACTIONplus: nowy projekt wspierający równość płci

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) został partnerem nowego projektu GENDERACTIONplus, który wspiera równość płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB). W dniach 8-10 czerwca 2022 r. w Instytucie Socjologii Czeskiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu. Wzięli w nim udział przedstawiciele aż 26 organizacji, w tym ekspertki z OPI PIB. Zagadnienia omawiane w trakcie spotkania dotyczyć będą pięciu obszarów tematycznych, do których należą między innymi przemoc w środowisku akademickim uwarunkowana różnicami płci, integracja i intersekcjonalność różnorodnych kategorii społecznych oraz potencjalne przyczyny dyskryminacji. Inicjatywa realizowana jest w ramach programu Horyzont Europa.

Równość płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej

Głównym celem GENDERACTIONplus jest wspieranie idei równości płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez budowanie odpowiedniego potencjału, wymianę doświadczeń, koordynację przyjętej polityki i zapewnianie w tym zakresie doradztwa strategicznego. Działania te wspomogą koordynację polityki w obszarze równości płci i wzmocnią integrację w nowej EPB. Prace prowadzone będą w dwóch zespołach eksperckich – jednym złożonym z przedstawicieli władz krajowych i drugim skupiającym przedstawicieli organizacji finansujących badania naukowe (RFO).

Projekt obejmuje pięć obszarów tematycznych: 1) integracja i intersekcjonalność; 2) przemoc w środowisku akademickim uwarunkowana różnicami płci; 3) wymiar płci w obszarze badań i rozwoju ; 4) monitorowanie działań na rzecz równości płci na poziomie państw członkowskich w nowej EPB (w tym opracowanie mechanizmu monitorowania i wskaźników); 5) opracowanie systemu monitorowania i oceny wdrażania i wpływu planów równości płci (GEP), jako głównego instrumentu promowania instytucjonalnych zmian nowej EPB na rzecz integracji.

Cieszę się, że nasz instytut aktywnie włączył się w działania w ramach GENDERACTIONplus. W  OPI  PIB dokładamy wszelkich starań, aby budować przyjazne środowisko pracy, w którym każdy ma równe szanse na rozwój kariery. Nie można zapominać, że duże zróżnicowanie sprzyja także osiąganiu celów biznesowych przez daną organizację. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy podejmuje szereg działań, które mają na celu zapobieganie wszelkim rodzajom dyskryminacji wśród pracowników – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Projekt GENDERACTIONplus bazuje na projekcie GENDERACTION, który realizowano w latach 2017-2021 w ramach Horyzontu 2020, wynikach prac Stałej grupy roboczej ds. płci w badaniach i innowacjach (SWG GRI) oraz Zespołu eksperckiego RFO FORGEN opracowanych w ramach projektu ACT wdrażanego w latach 2018-2021.

Duże postępy na poziomie całej UE

Równość płci musi pozostać jednym z priorytetów nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Mimo że w ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczne postępy na poziomie polityki w całej UE oraz w poszczególnych europejskich krajach, wiemy, że stać nas na więcej. Przemoc uwarunkowana różnicami płci i molestowanie seksualne nadal stanowią poważny problem. Musimy opracować skuteczniejsze narzędzia pomagające w rozwiązaniu kwestii związanych z intersekcjonalnością i różnorodnością. Ważne są również monitorowanie, ocena i wpływ planów równości płci, ponieważ stanowią one obecnie kryterium kwalifikowalności w programie Horyzont Europa. Nasz projekt to wyjątkowa okazja na przeprowadzenie dogłębnej analizy wszystkich powyższych tematów w gronie znakomitych, zmotywowanych członków europejskiego konsorcjum – mówi koordynatorka projektu Marcela Linkova.

Plan Równości Płci w OPI PIB

W marcu br. w OPI PIB odbyło się pierwsze spotkanie komisji do spraw planu równości płci. Została ona powołana przez dyrektora instytutu, aby wdrożyć dobre praktyki zalecane przez Komisję Europejską. Komisja do końca czerwca opracuje plan równości płci, który będzie się odnosić do pięciu obszarów tematycznych: kultury organizacyjnej oraz równowagi między życiem zawodowym i prywatnym; równowagi płci na szczeblu decyzyjnym; równowagi płci w rozwoju kariery zawodowej; włączenia wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych oraz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć.

Podstawowy cel opracowania i wdrażania planu to uczynienie z naszego instytutu miejsca wolnego od jakichkolwiek przejawów dyskryminacji. W równościowym i różnorodnym środowisku lepiej się pracuje i wypracowuje lepsze efekty, więc wdrożenie planu przyniesie korzyści nam wszystkim. Dodatkowo, począwszy od 2022 roku, publiczne instytucje naukowe muszą posiadać plan równości płci (gender equality plan, GEP), żeby uczestniczyć w projektach finansowanych z programu ramowego Horyzont Europa – dodaje dr Anna Knapińska, kierowniczka merytoryczna do spraw opracowania planu równości płci w OPI PIB.

Projekt GENDERACTIONplus jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101058093.