Przedsięwzięcia na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Ogłoszenie o naborze

Zasady konkursu:

 1. Regulamin Wyboru Projektów
 2. Opis Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
 3. Przewodnik kwalifikowalności wydatków
 4. Kryteria wyboru projektów
 5. Słowniczek

Wniosek o dofinansowanie projektu z załącznikami:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
 3. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie
 4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 5. Instrukcja do wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego
 6. Oświadczenie, klauzula informacyjna
 7. Wytyczne do przygotowania „Studium Wykonalności”
 8. Zakres minimalny umowy konsorcjum

Umowa o dofinansowanie:

 1. Wzór umowy o dofinansowanie – pojedynczy Wnioskodawca
 2. Wzór umowy o dofinansowanie – konsorcjum
 3. Wzór harmonogramu płatności
 4. Instrukcja wypełniania harmonogramu płatności
 5. Wzór weksla in blanco
 6. Wzór deklaracji wekslowej
 7. Mechanizm monitorowania i wycofania
 8. Wzór wskaźników wybranych do monitorowania sposobu wykorzystania infrastruktury
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 11. Wzór formularza Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska
 12. Wniosek o dodanie osoby uprawnionej zarządzającej projektem po stronie Beneficjenta
 13. Oświadczenie dotyczące podmiotów zależnych lub kontrolowanych przez JST

Dokumenty dodatkowe:

W zakładce Dokumenty programowe, wytyczne

Wnioski o dofinansowanie można składać zakładając konto w aplikacji dostępnej pod adresem wod.cst2021.gov.pl. Na stronie znajdują się także aktualne listy naborów. Więcej informacji o aplikacji Wnioski o dofinansowanie WOD 2021 znajduje się w prezentacji WOD 2021.