Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w odniesieniu do osób ubiegających się o staż w ramach programu KomITywa, podanych przez kandydata za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B. Kontakt do administratora możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
  e-mail: opi@opi.org.pl
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych lub realizacji praw osób których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji, tj. wybór kandydatów do odbywania stażu, w tym określenie ich kwalifikacji i zdolności potrzebnych do jego odbywania określonych w regulaminie stażu.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata wyrażona w formularzu zgłoszeniowym, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 5. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji i wyboru kandydata, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu, w którym osoba wniosła sprzeciw na przetwarzanie danych, cofnęła zgodę lub ustał cel przetwarzania.
 7. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody. W pozostałym zakresie ze względu na niespełnienie przesłanek do realizacji praw określonych przepisami RODO prawa te nie będą realizowane.
 8. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator informuje również o możliwości wniesienia przez kandydata skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania przetwarzania danych osobowych za niezgodne z prawem.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 11. Wyrażoną zgodę kandydat może wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby Administratora.
 12. Dane osobowe uczestnika praktyk nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.