Archiwium
Projekty

Kompleksowe i efektywne wsparcie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 2.4 FENG

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego funkcjonowania OPI – Instytucji Pośredniczącej FENG odpowiadającej za sprawne wdrażanie II Priorytetu Środowisko przyjazne innowacjom, Dz. 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki (BINGO).

Dane projektu

Data rozpoczęcia projektu2024-01-01
Data zakończenia projektu2024-12-31
Wartość projektu5285409.61 PLN
Kwota dofinansowania4213000 PLN

Lider

  • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Tytuł projektu

Kompleksowe i efektywne wsparcie zadań Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu 2.4 FENG. Zapewnienie profesjonalnego potencjału kadrowego oraz zasobów technicznych w 2024.

Cel projektu

Celem projektu jest zapewnienie skutecznego funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej FENG odpowiadającej za sprawne wdrażanie II Priorytetu Środowisko przyjazne innowacjom, Dz. 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki (BINGO).

Opis projektu

Projekt będzie wspierał działania skierowane na zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego poprzez finansowanie systemu wynagradzania, zapewnienia odpowiednich kompetencji pracownikom/pracowniczkom Instytucji w wyniku właściwego dobrania szkoleń, dopasowanych do ich potrzeb. Planując utrzymanie optymalnych warunków i narzędzi pracy dla zespołu pracowników/pracowniczek IP będą uwzględnione potrzeby w zakresie zakupu m.in.: niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  licencji/oprogramowania, publikacji o tematyce z zakresu zadań IP. Środki projektu będą skierowane również na zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji Priorytetu 2 FENG – Środowisko przyjazne innowacjom. Efektywna komunikacja do kręgu potencjalnych beneficjentów oraz  beneficjentów Dz. 2.4 FENG będzie realizowana poprzez: dedykowane szkolenia, emisję reklamowych spotów, publikację ogłoszeń i reklam a także prowadzenie kampanii reklamowych. Planujemy ponosić koszty związane z: prowadzeniem działań kontrolnych (projekty Dz. 4.2 POIR – kontrole trwałości), wizytami monitorującymi a także udziałem w konferencjach na zakończenie realizacji projektów POIR. Wsparcie ekspercie będą zapewniać ekspertyzy/opinie prawne wykonane przez podmioty zewnętrzne. W 2024 r. przewidywane są działania związane z kompleksową organizacją procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie dla Dz. 2.4 FENG.

Grupy docelowe

Projekt obejmie wsparciem: pracowników/pracownice Instytucji Pośredniczącej dla II Priorytetu FENG zaangażowanych we wdrażanie, ocenę, selekcję, kontrolę, monitoring, sprawozdawczość, ewaluację oraz informację i promocję. Projekt będzie wspierał potencjalnych beneficjentów i beneficjentów dla działania 2.4 Badawcza Infrastruktura Nowoczesnej Gospodarki (BINGO) w ramach II Priorytetu Środowisko sprzyjające innowacjom FENG.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie